Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Finansowanie ratowania życia w Małopolsce

03-08-2009
Finansowanie ratowania życia w Małopolsce
 
W związku z artykułami, które ukazały się na łamach Gazety Krakowskiej w dniach 21 lipca 2009 r. pt. „Szpitale piszą do NFZ” i „NFZ nie chce płacić za ratowanie życia” autorstwa Pani Redaktor Marii Olszowskiej, Małopolski Oddział NFZ informuje.
 
 
Kontrakty dla szpitali rokrocznie wzrastają
Narodowy Fundusz Zdrowia z każdym rokiem zwiększa kwoty przeznaczane na finansowanie świadczeń szpitalnych – co pozwala na podwyższanie kontraktów dla poszczególnych placówek. Rok 2008 był dla szpitali w Małopolsce szczególnie korzystny finansowo i skutkował wygenerowaniem nadwyżki finansowej  w wielu placówkach. Przyczyniły się do tego dodatkowe środki, jakie otrzymywał Oddział w ciągu roku z Centrali NFZ i zwiększenie finansowania związane z wdrożeniem nowego systemu rozliczeń – tzw. Jednorodnych Grup Pacjentów.
Określając wysokość kwot na rok 2009 Oddział zakładał finansowanie na poziomie nie niższym niż w roku 2008, brał również pod uwagę wykonanie świadczeń w poszczególnych szpitalach, także tych ponad limit – co znalazło odzwierciedlenie w zwiększonych kontraktach. W efekcie wysokość budżetu na świadczenia medyczne na rok 2009 jest o 28 % wyższa od kwoty planu z początku 2008 roku.
 
 
Przywoływane w artykule szpitale są również dowodem na poprawę finansowania:
Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu: wzrost kontraktu w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o 13 %.
Szpital im.J.Dietla w Krynicy Zdroju: wzrost kontraktu w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o 8%
Szpital Powiatowy w Limanowej: wzrost kontraktu w roku 2009 w stosunku do roku 2008 o 15%
 
Przy takim wzroście finansowania zagwarantowane jest  pełne zabezpieczenie świadczeń pacjentom, a decyzje o zamykaniu oddziałów byłyby łamaniem warunków umowy z NFZ, która zobowiązuje do zachowania ciągłości świadczeń.
 
Ratowanie życie – traktowane priorytetowo
Narodowy Fundusz Zdrowia nie uchyla się od płacenia nadwykonań, jednak ze względu na:
  • ograniczone środki finansowe w br. oraz
  • znaczące zwiększenie finansowania dla zakładów opieki zdrowotnej w latach 2007-2009,
świadczenia zrealizowane ponad zapisy kontraktowe będą finansowane jedynie w przypadku, gdy ich charakter wskazuje na ratowanie życia (np. procedury z zakresu radiologii klinicznej, chemioterapii, intensywnej terapii, tzw. świadczeń nielimitowych - porody, leczenie ostrych zespołów wieńcowych, których poziomu wystąpienia nie można wcześniej zaplanować) - co było wielokrotnie podkreślane podczas spotkań z dyrektorami szpitali. Dla NFZ leczenie ww. pacjentów są priorytetem w finansowaniu.
W przypadku tzw. nadwykonań - w ostatnich kilku latach dyrektorzy szpitali uzyskiwali w ciągu roku dodatkowe środki na sfinansowanie świadczeń wykonanych ponad ustalone limity we wszystkich rodzajach świadczeń. Było to możliwe dzięki zwiększonym przychodom ze składek i dobrej sytuacji gospodarczej.  Obecnie Małopolski Oddział nie posiada takich środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane na zapłatę za wszystkie nadwykonania, w tym za świadczenia tzw. planowe. Kierujący szpitalami muszą mieć świadomość, że w sytuacji wzrostu gospodarczego mogli liczyć na zwiększenie kontraktów, jednakże w obliczu sytuacji kryzysowej powinni przede wszystkim zadbać o właściwe planowanie w zakresie realizacji świadczeń, które jest podstawą zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Dyrektorzy placówek dysponują danymi epidemiologicznymi dla poszczególnych oddziałów, co ułatwia właściwe planowanie przyjęć na oddziały i lokowanie środków z NFZ zgodnie z postanowieniami zapisanymi w kontraktach.
Należy przy tym pamiętać, że nawet niemożność zapłacenia przez NFZ za wszystkie nadlimitowe świadczenia nie oznacza ograniczenia dostępności do opieki - ponieważ rokrocznie środki przekazywane szpitalom wzrastają.  
 
Warto ponadto mieć na względzie, że w okresie wakacyjnym – jak wskazują dane epidemiologiczne - liczba realizowanych świadczeń zmniejsza się, powstają niewykonania kontraktu i równoważą nadwykonania z poprzednich miesięcy.
 
 
Szpital w Krynicy – bezpieczni Pacjenci
W wypowiedzi przywoływanej w materiale prasowym Dyrekcja Szpitala w Krynicy zarzuca Małopolskiemu Oddziałowi niewystarczające finansowanie świadczeń, warto jednak przypomnieć, że szpital w Krynicy otrzymał w kontrakcie z NFZ w tym roku o 2 mln zł więcej środków  niż w roku ubiegłym, finansowanie szpitala wzrosło o 8 %.
Natomiast wobec zarzutu, iż brak zapłaty za nadwykonania stanowi zagrożenie dla pacjentów trafiających do szpitala w stanie ostrym i niebezpieczeństwo zamknięcia oddziału intensywnej terapii należy zauważyć, iż wg danych sprawozdawanych do NFZ w pierwszym półroczu przez placówkę jasno wynika, że na 6400 hospitalizowanych pacjentów zaledwie 27 trafiło na Oddział Intensywnej Terapii, z czego szpital nie otrzymał jeszcze zapłaty za zaledwie 6 pacjentów (hospitalizacje zostaną zapłacone, gdy tylko Oddział otrzyma dodatkowe środki). Te liczby pokazują więc rzeczywistą skalę problemu i dowodzą, że ani istnienie oddziału ani bezpieczeństwo pacjentów nie są zagrożone.


Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu – diagnoza sytuacji
Kontrakt dla szpitala z roku na rok znacząco wzrasta. Placówka posiada wprawdzie nadwykonania, jednakże na 18 zakontraktowanych oddziałów – w 8 oddziałach w pierwszym półroczu nie wykonano w pełni kontraktu. W tej sytuacji warto odpowiednio przebudować umowę i przesunąć środki między oddziałami. Nieuzasadniony wydaje się ponadto argument dyrekcji Szpitala w Nowym Sączu, że konieczne jest zwiększenie środków ponieważ oddziały chirurgii naczyniowej oraz chirurgii ogólnej generują wysokie nadwykonania – w pierwszym półroczu w przypadku obu oddziałów kontrakt nie został w całości wykorzystany (w sprawozdawczości przesłanej przez szpital widoczne były niewykonania).   Na oddziale chirurgii naczyniowej wykonano 84% kontraktu, na chirurgii ogólnej 95% kontraktu.
 
Czytelne zasady
Właściwe zarządzanie finansami szpitala i realizacja kontraktu pozwala na zabezpieczenie świadczeń dla pacjentów. Rozliczanie świadczeń ratujących życie i stanów nagłych odbywa się wg czytelnych zasad – znanych dyrektorom szpitali. Nie jest prawdą jakoby pracownicy Małopolskiego Oddziału informowali o tym, iż NFZ z żadnym ze szpitali nie będzie rozmawiał przed październikiem. Placówki są na bieżąco informowane – zarówno poprzez stronę internetową Oddziału, jak i w wystąpieniach publicznych Dyrekcji – o sytuacji finansowej Oddziału, możliwościach składania wniosków o przebudowy kontraktów pozwalające na przesuwanie środków w ramach umowy oraz o sposobie rozliczania przypadków ratujących życie oraz nielimitowych. Wszelkie zarzuty dotyczące braku kontaktu z Oddziałem są więc nieuzasadnione.


Nie jest prawdą, że NFZ ogranicza kontakt z przedstawicielami szpitali i nie reaguje na ich wnioski. Szpital w Krynicy otrzymał w tym roku zwiększenie kontraktu na zapłatę nadwykonań w kwocie 20 tys. zł, dla szpitala w Nowym Sączu dokonano przebudowy kontraktu, by lepiej mógł wykorzystać środki, natomiast szpital w Limanowej otrzymał za nadwykonania 72 tys. zł, dokonano jednej przebudowy kontraktu, druga jest właśnie rozważana.
Małopolski Oddział zachęca ponadto szpitale - między innymi poprzez komunikaty na stronie internetowej - do przebudowywania kontraktów umożliwiając tym samym lepsze wykorzystanie środków finansowych.

Obecnie Małopolski Oddział czeka na dodatkowe środki z Centrali NFZ, które pozwolą na dofinansowanie placówek mających nadwykonania w zakresie wskazanych powyżej. Nie będzie natomiast dodatkowych pieniędzy na świadczenia planowe – o czym Dyrektorzy wszystkich szpitali byli uprzedzani od kilku miesięcy, w związku z czym obecne w artykułach wyrazy oburzenia i zaskoczenia ze strony Świadczeniodawców nie znajdują uzasadnienia.
 
 
 
Rzecznik Prasowy
Małopolskiego Oddziału NFZ
Wszystkie aktualności