TIP

800 190 590

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Od stycznia rusza elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ)

14-11-2012

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW (eWUŚ) 

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) ma na celu:

  • uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę,
  • zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie danych otrzymanych z ZUS, KRUS i MSW.

Wystarczy PESEL

Podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień pacjenta na podstawie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica). Zwalnia to pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. Dla świadczeniodawcy potwierdzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (poprzez dokument elektroniczny) posiadania uprawnień przez daną osobę będzie stanowiło gwarancję, że świadczenie udzielone „zweryfikowanej” osobie nie zostanie zakwestionowane z powodu braku tytułu uprawnienia do świadczenia, nawet jeżeli w dalszym postępowaniu okaże się, że nie była ona uprawniona.

Inny dokument lub oświadczenie

W przypadku, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia (wynik negatywny), osoba uprawniona może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń (dla wielu grup, w tym emerytów, jest to szybki i bezproblemowy sposób potwierdzania prawa do świadczeń), a w razie braku dokumentu – złożyć oświadczenie (za małoletnich oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy bądź opiekun faktyczny lub prawny).

W stanach nagłych oraz w przypadku gdy pacjent ze względu na stan zdrowia nie będzie w stanie złożyć oświadczenia zachowano możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu.

Gwarancja rozliczenia za wykonane świadczenia

Dotychczas to na świadczeniodawcy ciążył obowiązek wyegzekwowania od nieuprawnionej osoby kosztów udzielonego mu świadczenia. Zaproponowane rozwiązania gwarantują świadczeniodawcy, że Fundusz nie odmówi rozliczenia świadczenia udzielonego pacjentowi, którego prawo zostało potwierdzone (elektronicznie, okazanie dokumentu czy przez złożenie oświadczenia).

Ze względu na fakt, że bazą dla przeprowadzenia elektronicznego potwierdzania jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Zdrowia Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU), podjęto działania mające na celu:

  • poprawę w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności dzieci, oraz w zakresie wyrejestrowywania z ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zapewnienie przekazywania niezbędnych danych, będących w posiadaniu ZUS i KRUS, służących potwierdzaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,

Testowanie eWUŚ

  • 15 października br. oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęły przyjmowanie wniosków i wydawanie upoważnień świadczeniodawcom, którzy biorą udział w testach systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • W ramach testów świadczeniodawcy uzyskali dostęp do rzeczywistych danych o uprawnieniach pacjentów, zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych. Wcześniejsza rejestracja i uczestnictwo w testach pozwalają zapoznać się świadczeniodawcom z nowym systemem. Wydane upoważnienia będą obowiązywały także po 1 stycznia przyszłego roku i nie będzie potrzeby ich uaktualniania.
  • Zalecany sposób dostępu do eWUŚ to zainstalowane u świadczeniodawców oprogramowanie współpracujące z usługą sieciową udostępnianą przez NFZ, którą firmy informatyczne testowały już od sierpnia br. Weryfikacja uprawnień pacjentów jest oczywiście możliwa również przez przeglądarkę internetową.
  • Wcześniejsza rejestracja i uczestnictwo w testach pozwolą zapoznać się świadczeniodawcom z nowym systemem, który zostanie uruchomiony z początkiem 2013 r. Testy systemu mają także dać możliwość świadczeniobiorcom oraz osobom zgłoszonym przez nich do ubezpieczenia uporządkowania i zaktualizowania informacji o ich uprawnieniach do świadczeń zdrowotnych.
  • Informacja dotycząca testowania eWUŚ wraz ze szczegółową instrukcją włączenia się do systemu została opublikowana na stronach internetowych centrali i oddziałów NFZ.

Załączniki:

MAMO, TATO! ZGŁOŚ MNIE! - ulotka do pobrania

PRZYCHODZI PACJENT DO LEKARZA... - ulotka do pobrania

Wszystkie aktualności