Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

Oświadczenie Małopolskiego Oddziału NFZ w sprawie zarzutów stawianych przez OSTEODEX

23-09-2011
W związku z zainteresowaniem mediów tematem kontraktu dla przychodni OSTEODEX z Nowego Sącza i stawianymi pod adresem Małopolskiego Oddziału zarzutami o niejasność decyzji pragniemy poinformować:
 
Wykonując decyzję Prezesa NFZ o uwzględnieniu odwołania od rozstrzygnięcia konkursu ofert - autorstwa nowosądeckiej przychodni - Małopolski Oddział ogłosił ponowne rokowania i zaprosił do nich wszystkich uczestników postępowania, którzy nie zostali wybrani w rozstrzyganym na początku roku konkursie ofert.
 
Wyrażane w mediach zdziwienie i zaniepokojenie wobec przyjętego przez Małopolski Oddział trybu postępowania jest o tyle niezrozumiałe, że żaden przepis nie wskazuje iż uznane odwołanie powinno skutkować natychmiastowym podpisaniem umowy z odwołującą się przychodnią. Ponadto firma Osteodex w złożonym odwołaniu sama domaga się „ponownego przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej” w danych typach świadczeń. Czyniąc więc zadość postulatom Świadczeniodawcy Małopolski Oddział przeprowadzi ponownie postępowanie i w tym celu zaprosił do rokowań uczestników konkursu, w tym Osteodex - pozwalając im na nowo zaprezentować oferty w danych zakresach świadczeń.
 
To rozwiązanie jest zasadne z uwagi na obowiązujące przepisy, równe traktowanie podmiotów i interes pacjentów, ale także ze względu na fakt, że w konkursie ofert Osteodex uzyskał bardzo niską pozycję w rankingu – w tym za kryteria jakościowe, a zatem zaproszenie do rokowań wyłącznie tego konkretnego świadczeniodawcy i podpisanie z nim umowy- byłoby krzywdzące wobec pozostałych, które startowały w tym samym konkursie i w rankingu zostały ocenione wyżej. W ogłoszonych rokowaniach każda placówka ma szansę na kontrakt.
 
 
Wszystkie aktualności