Infolinia

  • 12 29 88 404
  • 12 29 88 386

Nasz Oddział

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Odpowiedzi i sprostowania

"Premiowana dostępność dla pacjentów" w odpowiedzi na artykuły nt kontraktów w zakresie stomatologii dziecięcej

15-07-2014

W związku z artykułem, jaki ukazał się w portalu Medical Tribune pt. „Kraków: lekarze stomatolodzy nie mają gdzie kształcić” Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiada:

NFZ finansuje świadczenia medyczne, nie szkolenia

Podstawowym zarzutem stawianym NFZ po rozstrzygniętym konkursie na świadczenia stomatologiczne dla dzieci oraz świadczenia w zakresie protetyki jest zarzut, że MOW NFZ nie potraktował Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie w sposób uprzywilejowany z uwagi na specyfikę placówki – która prowadzi szkolenia specjalizacyjne.
Tymczasem NFZ jasno podkreśla, obowiązują transparentne zasady – jednakowe dla wszystkich, a żadna z klinik nie może liczyć na specjalne traktowanie. Warto zauważyć, że nie tylko Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna posiada dodatkowe zadania lecz również inne ośrodki, które realizują program specjalizacyjny lekarzy, w tym: Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna, NZOZ „Alicja Ulanecka Stomatologia i Chirurgia Stomatologiczna,  NZOZ Ortodoncja). Każda z tych placówek na zasadach obowiązujących wszystkich oferentów – zmuszona była przystąpić do konkursu ofert i dołożyć starań, by przedstawić odpowiednia ofertę i otrzymać finansowanie ze środków publicznych. 
Obowiązujące przepisy regulujące specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów, w tym Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277,poz. 1634, Nr 291,poz. 1707, z 2012 r. poz. 95), nie zawierają zapisów, które wskazywałyby Narodowy Fundusz Zdrowia jako organ współuczestniczący przy tworzeniu, organizacji czy finansowaniu szkoleń specjalizacyjnych. Zadaniem NFZ jest kupowanie świadczeń medycznych dla pacjentów korzystających z opieki medycznej w danej placówce.

Premiowana dostępność dla pacjentów

Nasuwa się zatem pytanie dlaczego Klinika dysponując zapleczem diagnostyczno leczniczym jak również wykwalifikowaną kadrą medyczną nie była w stanie wygrać konkursu. Składając ofertę na świadczenia stomatologiczne dla dzieci każda z placówek była oceniana pod kątem jakości i dostępności, a także ceny i ciągłości świadczeń. Maksymalnie oferent mógł otrzymać 105 punktów podczas gdy Klinika Uniwersytecka dla poradni dziecięcej otrzymała 52,7 pkt. Klinika wprawdzie posiada wykwalifikowanych specjalistów lecz są oni rzadko dostępni dla pacjentów. Fundusz przyznawał punkty w zależności od tego jaki udział w czasie pracy wszystkich lekarzy stanowi czas pracy lekarzy dentystów specjalistów: w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją lub stomatologii dziecięcej lub chirurgii stomatologicznej lub lekarzy posiadających specjalizację 2 stopnia w tych dziedzinach. Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna wskazała, że jest to procent niższy niż połowa czasu pracy ogółu lekarzy.

Ponadto wskazując w ofercie czas pracy poradni Klinika nie planowała udzielać świadczeń w godzinach popołudniowych czy w soboty, czyli w czasie często najbardziej dogodnym dla rodziców, którzy chcą zabrać dziecko do stomatologa. Nie zawsze przecież rodzic jest w stanie zwolnić się z pracy, by udać się do lekarza. Ograniczenie dostępności nie może być zatem promowane przez NFZ.
Takie podejście ze strony uniwersyteckiej kliniki jest niestety kolejnym potwierdzeniem, że placówka, chce być traktowana w sposób uprzywilejowany, jej oferty jednak nie potwierdzają wyjątkowości ośrodka – dostępność godzinowa oraz niski udział specjalistów w udzielaniu świadczeń. Dowodem na to jest również fakt, że klinika nie ubiegała się o kontrakt na stomatologię doraźną, czyli całodobową gotowość do pomocy chorym w stanach nagłych.

W swoich wypowiedziach przedstawiciele Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej wyrażają oburzenie dla kryteriów oceny ofert, którymi kieruje się NFZ podczas konkursów ofert. Tymczasem kryteria te  zostały opracowane m.in. przez powołany do tego celu przez Prezesa NFZ niezależny zespół zadaniowy składający się z ekspertów w dziedzinie medycyny, jakości usług medycznych oraz przedstawicieli środowisk szpitalnych w celu przyjęcia jak najbardziej merytorycznych i obiektywnych parametrów służących wyłonieniu najlepiej przygotowanych do świadczenia usług medycznych oferentów. Świadczeniodawcy, w tym także Klinika, mogli wnieść swoje spostrzeżenia i zarzuty odnośnie kryteriów oceny ofert i warunków realizacji świadczeń w momencie, kiedy projekty przedmiotowych zarządzeń były na etapie konsultacji społecznych. Obecnie zarządzenia, regulujące te kwestie, obowiązują i komisja konkursowa prowadząca postępowanie jest zobowiązana do ich stosowania w ustalonym brzmieniu, jednakowym dla całego kraju.

W świetle pojawiających się na łamach mediów informacji o ograniczaniu chorym możliwości korzystania z  profesjonalnej opieki stomatologicznej należy przypomnieć, że po konkursie od 1 lipca w Krakowie dzieci mogą korzystać z pomocy stomatologa w 58 gabinetach, protetyka realizowana jest w 11 miejscach. Sama Klinika posiada kontrakt na inne zakresy stomatologiczne, w tym stomatologię ogólną, w ramach której może również przyjmować dzieci oraz realizować świadczenia protetyczne. Stomatologia dziecięca jest zatem zabezpieczona, a Narodowy Fundusz Zdrowia w Małopolsce przeznacza na ten typ świadczeń szczególnie wysokie kwoty.
Na zakończenie warto podkreślić, że małopolski NFZ szczególnie traktuje stomatologię dedykowaną dzieciom, dlatego też nakłady na leczenie małych pacjentów (wg wskaźnika na 10 tys. populacji) w naszym województwie są najwyższe w Polsce.

Z poważaniem

Rzecznik Prasowy
Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowy Fundusz Zdrowia

Wszystkie aktualności