Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Bezpieczna majówka

23-04-2019

W trakcie długiego weekendu może niestety  zdarzyć się, że ktoś gorzej się poczuje i będzie musiał szukać pomocy lekarza lub pielęgniarki. Warto pamiętać, że w razie nagłego zachorowania – w dni świąteczne, także wszystkie wolne od pracy (sobota, niedziela), a w dni robocze - po zamknięciu placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) pacjent ma do dyspozycji różne formy pomocy medycznej – w zależności od rodzaju i stopnia ciężkości dolegliwości. W lżejszych przypadkach - w nocy, dni wolne od pracy i święta pacjent może szukać pomocy w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W całej Małopolsce jest 50 tego typu ambulatoriów.

Majówka w Polsce

Godziny pracy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Nocna i świąteczna opieka  zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz.18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Jaką pomoc uzyska pacjent w ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej pacjenci mogą skorzystać w przypadku dolegliwości, z powodu których podczas pracy przychodni wybraliby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Są to najczęściej sytuacje, gdy:

 • chory nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia, ale jego samopoczucie odbiega od „stanu normalnego”,
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • pacjent ma  istotne obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i jego stan.

Co obejmuje opieka całodobowa?

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka. Warto pamiętać o tym, że większości poradni dyżury pełnią również pediatrzy.  Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium), może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych, przypadkach lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. 

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w całym kraju 

Punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Małopolsce 

Stany nagłe i zagrożenie życia 

W przypadku urazu i poważniejszych stanów – świadczenia zabezpiecza Szpitalny Oddział Ratunkowy. Natomiast w sytuacji zagrożenia życia pomocy udzieli pogotowie ratunkowe.

Szpitlane oddziały ratunkowe i izby przyjęć w kraju 

Wykaz wszystkich szpitalnych oddziałów ratunkowych i izby przyjęć w Małopolsce 

Przypominamy, że osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju. W przypadku wystąpienia trudności w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych należy powiadomić o tym fakcie właściwy terenowo oddział wojewódzki NFZ.

Nieproszony gość – kleszcz

Majówka to czas, kiedy wiele osób w czasie wycieczek w plener wraca do domu z niechcianym gościem – kleszczem.  Te pajęczaki mogą być groźne dla człowieka, jednak nie każde ukąszenie kleszcza jest niebezpieczne. Jak postępować, kiedy po powrocie ze spaceru znajdziemy na swojej skórze kleszcza?  Możemy spróbować usunąć go sami albo udać się po pomoc medyczną do przychodni POZ lub ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zarówno ambulatoria jak i gabinety lekarzy POZ są wyposażone w podstawowe narzędzia pozwalające na usunięcie pasożyta i zdezynfekowanie śladu po ukąszeniu. Może zrobić to lekarz lub pielęgniarka.

Przychodnia lub ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej nie powinno odsyłać pacjentów wymagających usunięcia kleszcza do SOR – oddziału przeznaczonego do zabezpieczania pomocy pacjentom po urazach lub w stanie zagrożenia życia. Jeśli kleszcz jest trudny do usunięcia i lekarz uzna, że stan po ukąszeniu wymaga interwencji chirurga powinien wystawić skierowanie do poradni chirurgicznej z dopiskiem „pilne” by ułatwić pacjentowi uzyskanie pomocy specjalisty.

Radzimy również, aby sami pacjenci nie udawali się „z kleszczem” do SOR-u. Nawet jeśli nie zostaną oni poproszeni o to, by udać się do lekarza POZ lub ambulatorium nocnej świątecznej opieki zdrowotnej, czas oczekiwania na jego usunięcie może by nieadekwatnie długi do problemu. 

Majówka za granicą 

Jest jeszcze czas, aby przed długim majowym weekendem odebrać Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i czuć się bezpiecznie w trakcie pobytu w krajach UE/EFTA. Kartę warto odebrać już teraz, bo jest ważna rok, więc na pewno nie straci ważności w trakcie wakacyjnych podróży.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą musimy pamiętać, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza należy się upewnić, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Kto może otrzymać EKUZ

 • każda osoba ubezpieczona w Polsce oraz wszyscy członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia
 • osoby objęte ubezpieczeniem decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadajcie obywatelstwo polskie i mieszkające w RP (a także kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP)
 • osoby nieubezpieczone, które  nie ukończyły 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jak długo ważna jest EKUZ?

 • 5 lat dla emeryta
 • 18 miesięcy dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r. ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń)
 • 2 miesiące dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych
 • do 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)
 • do 42 dni dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie połogu oraz nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu

Okres ważności karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Aby otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego należy złożyć wniosek w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Więcej informacji

Wniosek o wydanie EKUZ

Wszystkie aktualności