Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Informacja o zmianie wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

27-04-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla II kwartału - dla miesięcy: kwietnia, maja i czerwca 2016 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 378,17 zł.

Podstawa wymiaru składki miesięcznej na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w  II kwartale 2016 r. wynosi 4201,91 zł (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 kwietnia 2016 r. dotyczącego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z  wypłatami z zysku w I kwartale 2016 r). Informację zaczerpnięto ze strony Główengo Urzędu Statystycznego.

Od powyższej reguły są następujące wyjątki:

  1. w przypadku umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych ze studentami, doktorantami, członkami zakonów i alumnami wyższych seminariów duchownych i teologicznych niebędącymi obywatelami krajów UE lub EFTA podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2016 r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 46,80 zł, co stanowi 9  % podstawy wymiaru składki.
  2. w przypadku umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanej przez korzystającego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości  minimalnego zatrudnienia. W 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 166,50 zł, co stanowi 9  % podstawy wymiaru składki.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na  konto ZUS :
78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc kwiecień należy opłacić do 15 maja) oraz każdorazowo rozliczyć wpłatę na deklaracji ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca (np. składkę za miesiąc kwiecień należy rozliczyć na ZUS DRA najpóźniej do 15 maja).

Zestawienie podstaw wymiaru składki oraz wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujących w 2016 r.:
Rok 2016 I kwartał (styczeń, luty,  marzec) II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)
Podstawa wymiaru składki dla umowy podstawowej  4280,80 zł 4201,91 zł
Wysokość składki dla umowy podstawowej  385,27 zł 378,17 zł
Podstawa wymiaru składki dla studentów lub seminarzystów obcokrajowców 520,00 zł 520,00 zł
Wysokość składki dla studentów/ seminarzystów obcokrajowców 46,80 zł 46,80 zł
Podstawa wymiaru składki dla wolontariuszy 1850,00 zł 1850,00 zł
Wysokość składki dla wolontariuszy 166,50 zł 166,50 zł

Jednocześnie informujemy, że jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie 3 miesiące i więcej, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej.

Opłata dodatkowa pobierana przy zawieraniu umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie, tzn. w II kwartale 2016 r.:

  • 840,38 zł – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku (kwota stanowi  20% podstawy wymiaru składki),
  • 2100,96 zł – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat (kwota stanowi  50% podstawy wymiaru składki),
  • 4201,91 zł – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat (kwota stanowi  100% podstawy wymiaru składki),
  • 6302,87 zł – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat (kwota stanowi  150% podstawy wymiaru składki),
  • 8403,82 zł – dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat (kwota stanowi  200% podstawy wymiaru składki).

Osoby, których przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym jest krótsza niż 3 miesiące są zwolnione z uiszczenia opłaty dodatkowej przy zawieraniu umowy o  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie aktualności