Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Komunikat nt. zmiany wysokości składek i opłat na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kwartale 2016 r.

31-10-2016

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla IV kwartału tj. dla miesięcy: października, listopada, grudnia 2016 r. wynosi miesięcznie nie mniej niż 382,88 zł.

Podstawa wymiaru składki miesięcznej na dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne w  IV kwartale 2016 r. wynosi  4254,20 zł (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. dotyczącego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z  wypłatami z zysku w III kwartale 2016 r.). Informację zaczerpnięto ze strony Głównego Urzędu Statystycznego

Od powyższej reguły są następujące wyjątki:

  1. w przypadku umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych ze studentami, doktorantami, członkami zakonów i alumnami wyższych seminariów duchownych i teologicznych niebędącymi obywatelami krajów UE lub EFTA podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego. W 2016 r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 46,80 zł, co stanowi 9 % podstawy wymiaru składki.
  2. w przypadku umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanej przez korzystającego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza. Podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości  minimalnego zatrudnienia. W 2016 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 166,50 zł, co stanowi 9 % podstawy wymiaru składki.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS : 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać najpóźniej do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc kwiecień należy opłacić do 15 maja) oraz każdorazowo rozliczyć wpłatę na deklaracji ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca (np. składkę za miesiąc kwiecień należy rozliczyć na ZUS DRA najpóźniej do 15 maja).

Zestawienie podstaw wymiaru składki oraz wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujących w 2016 r.:
Rok 2016 I kwartał (styczeń, luty,  marzec) II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec)  III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień)    IV kwartał (październik, listopad, grudzień)
Podstawa wymiaru składki dla umowy podstawowej  4280,80 zł 4201,91 zł 4246,21 zł 4254,20 zł
Wysokość składki dla umowy podstawowej  385,27 zł 378,17 zł 382,16 zł 382,88 zł
Podstawa wymiaru składki dla studentów lub seminarzystów obcokrajowców 520,00 zł 520,00 zł 520,00 zł 520,00 zł
Wysokość składki dla studentów/ seminarzystów obcokrajowców 46,80 zł 46,80 zł 46,80 zł 46,80 zł
Podstawa wymiaru składki dla wolontariuszy 1850,00 zł 1850,00 zł 1850,00 zł 1850,00 zł
Wysokość składki dla wolontariuszy 166,50 zł 166,50 zł 166,50 zł 166,50 zł

Jednocześnie informujemy, że w przypadku osób, które posiadają przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek od 3 miesięcy i więcej, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej.

Wysokość opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

  • od 3 miesięcy do roku - wynosi nie mniej niż 850,84 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości,
  • powyżej roku do 2 lat - wynosi nie mniej niż 2127,10 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty,
  • powyżej 2 do 5 lat - wynosi nie mniej niż 4254,20 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat,
  • powyżej 5 do 10 lat - wynosi nie mniej niż 6381,30 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat,
  • powyżej 10 lat - wynosi nie mniej niż 8508,40 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat.

Osoby, których przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym jest krótsza niż 3 miesiące są zwolnione z uiszczenia opłaty dodatkowej przy zawieraniu umowy o  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie aktualności