Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Poradnik dla studenta

28-09-2016

UBEZPIECZENIE

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własne ubezpieczenie lub być do niego zgłoszonym, np. przez rodzica lub uczelnię. Muszą więc zadbać o formalności, dzięki którym będą mieć potwierdzone prawo do świadczeń.

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez rodziców

Student, który nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny. Mogą go zgłosić do ubezpieczenia rodzice lub współmałżonkowie rodziców. Jeśli jednak oni sami nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu, mogą to zrobić też dziadkowie. Jako członek rodziny student może być ubezpieczony do 26. roku życia. Są jednak od tej reguły odstępstwa. Wiek nie ma znaczenia w przypadku studentów z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w związku małżeńskim – wówczas są zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swojego współmałżonka (który sam ma obowiązkowe ubezpieczenie).

Zgłoszenie do ubezpieczenia przez pracodawcę

Student, jak każda inna osoba, może mieć własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja dotyczy tych studentów, którzy pracują np. na umowę o pracę, otrzymują rentę, prowadzą własną działalność. Wtedy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza ich płatnik składek, czyli pracodawca (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów do 26 roku życia).

Zgłoszenie przez uczelnię

Jeśli student nie może skorzystać z żadnej z tych możliwości, czyli nie ma swojego ubezpieczenia lub nie może być zgłoszony jako członek rodziny, do ubezpieczenia zdrowotnego powinna zgłosić go uczelnia. Student - aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne - sam musi zgłosić się do dziekanatu w tej sprawie, ponieważ jest ubezpieczany na swój wniosek.

O czym trzeba pamiętać

Studenci, którzy pracują tylko w okresie wakacji np. na umowę o pracę lub zlecenie uzyskują na krótko swój własny tytuł do ubezpieczenia, a tym samym automatycznie są wyrejestrowani przez ZUS z ubezpieczenia zgłoszonego np. przez rodziców. Po zakończeniu pracy, pracodawca też ich wyrejestruje z ubezpieczenia zdrowotnego. I właśnie wtedy student powinien przypomnieć rodzicom, aby ponownie zgłosili go jako członka rodziny. W innej sytuacji będzie nieubezpieczony, co może mieć przykre konsekwencje związane z koniecznością opłaty za leczenie.

Także w przypadku, gdy to rodzice studenta zmieniają pracę, powinni zgłosić na nowo członków rodziny do ubezpieczenia u kolejnego pracodawcy.

Ubezpieczenia doktorantów

Doktorantów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również studentów, którzy ukończyli 26 lat i nie mają innego tytułu do ubezpieczenia. 

Uczelnia  zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za studentów oraz doktorantów, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia).

Ubezpieczenia studentów lub doktorantów obcokrajowców

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z odpowiednim oddziałem NFZ i sami finansują sobie opłacanie comiesięcznej składki zdrowotnej, chyba że posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim pochodzeniu wtedy obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne spoczywają na uczelni, na której studiują.

Osoba zainteresowana takim ubezpieczeniem musi złożyć w wojewódzkim oddziale NFZ wniosek o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. W tym celu niezbędne jest okazanie dokumentów: paszportu wraz z dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w Polsce (wiza, Karta Pobytu), dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu studenta (legitymacja studencka lub zaświadczenie z uczelni) oraz jeśli jest to osoba niepełnoletnia pozwolenie od rodziców na podpisanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym następuje z dniem określonym w umowie zawartej z NFZ, a ustaje z dniem rozwiązania tej umowy albo po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Studenci i doktoranci są zwolnieni z opłat dodatkowych do podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie. Opłacają jedynie należną składkę. Po podpisaniu umowy z NFZ należy jeszcze dopełnić formalności w ZUS.

Kiedy zgłoszenie studenta do ubezpieczenia wygasa?

W przypadku:

 • ustania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która zgłosiła dziecko – np. zamiana pracy. Dlatego ważne jest, aby zgłosić u nowego pracodawcy ponownie członków rodziny – w tym dzieci - do ubezpieczenia.
 • zaprzestania kontynuowania nauki przez studenta pomiędzy 18. a 26. rokiem życia
 • ukończenia 26 lat
 • skreślenia z listy studentów między 18. a 26. rokiem życia
 • uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. student zostaje zatrudniony i zyskuje swoje własne ubezpieczenie zdrowotne).

Jeśli obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia szkoły lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów to prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Od 1 stycznia 2015 roku również doktorantów obejmie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przez okres 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy doktorantów.

Jak mieć pewność, że jest się ubezpieczonym

Od 1 lipca 2013 roku NFZ udostępnił ogólnopolski serwis internetowy ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta). Każdy, kto wejdzie na swoje indywidualne konto w dziale „Informacje o uprawnieniach”, sprawdzi jaki jest jego aktualny status ubezpieczenia. Warto wiedzieć, że na koncie można także prześledzić historię swojego leczenia oraz przepisane leki refundowane od 2008 r.

Login i hasło dostępowe do indywidualnego konta w ZIP można uzyskać zgłaszając się z dowodem osobistym do Oddziału NFZ.

JAK I GDZIE SIĘ LECZYĆ

Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Jeśli student po przeprowadzce do Krakowa, gdzie będzie studiował  nie ma swojego lekarza pierwszego kontaktu, warto jak najszybciej złożyć deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Druk deklaracji można otrzymać w przychodni lub pobrać ze strony internetowej MOW NFZ. Podobnie w przypadku wyboru pielęgniarki środowiskowej. Studentki mogą również wybrać na takich samych zasadach położną.

Zmiana lekarza, pielęgniarki, położnej POZ możliwa nie częściej niż trzy razy w roku (warto o tym pamiętać, jeśli student np. wraca na dłuższy okres do swojej miejscowości).
W przypadku, gdy po raz czwarty w danym roku kalendarzowym zmienia lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ - wówczas jest zobowiązany do wniesienia na rachunek Oddziału Funduszu opłaty w wysokości 80 zł.

Poradnie POZ 

Z pomocy lekarza POZ korzysta się w przypadku każdej choroby. Lekarz POZ wystawia recepty, skierowania na badania (nie wszystkie) i do specjalistów (jeśli jest taka konieczność) i zwolnienia. Przychodnie POZ są otwarte od 8.00 do 18.00

Specjaliści

Do większości poradni specjalistycznych jest potrzebne skierowanie. Nie trzeba go mieć, jeśli chcemy skorzystać z pomocy: 

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,  
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji -psychotropowych- w zakresie lecznictwa odwykowego.

W stanach nagłych świadczenia zdrowotne może być udzielane bez wymaganego skierowania.

Stany nagłe, wypadki
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Jaka pomoc: nagłe zachorowanie, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Godziny pracy: 18.00 – 8.00, w weekend całodobowo

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Krakowie

 • al. Pokoju 4 – tel.12 411 83 96- dzielnice: I, II, III
 • ul. Rusznikarska 17- tel. 12 357 50 10- dzielnica IV
 • ul. Galla 24- tel. 12 294 73 83 – dzielnice - V, VI
 • ul. Komorowskiego 12- tel. 12 357 14 75 - dzielnica VII
 • ul. Szwedzka 27 - tel. 12 266 02 70 - dzielnica VIII
 • ul. Białoruska 15 – tel.12 655 50 11 - dzielnice: IX, X, XI
 • ul. Kutrzeby 4 – tel. 12 656 00 55 - dzielnice: XII, XIII
 • os. Złotej Jesieni 1 – tel. 12 646 87 92 - dzielnice: XIV, XV, XVI
 • os. Na Skarpie 66 – tel. 12 357 52 48 - dzielnice: XVII, XVIII
Nocna pomoc stomatologiczna

Jaka pomoc: doraźna pomoc w nagłych przypadkach, z ekstrakcjami zębów włącznie

Godziny pracy: 19:00- 7:00, w weekend całodobowo

Nocna pomoc stomatologiczna w Krakowie

 • NZOZ STOMEDYK, ul. Strzelecka 2a, tel.  668 810 810
Szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć

Jaka pomoc: w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia, np.:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność
 • nagły ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
 • rozległe oparzenia
 • udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • dokonana próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca efektem urazu
 • urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Do SOR-u można zgłosić bez skierowania, nie obowiązuje też rejonizacja według miejsca zamieszkania, ani zdarzenia. Zgłoszenie się do SOR-u z przysłowiowym katarem najczęściej kończy się wielogodzinnym oczekiwaniem, ponieważ w pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci, których stan zagraża ich życiu.

Szpitalne oddziały ratunkowe w Krakowie

 • 5 Wojskowy Szpitalny Kliniczny z Polikliniką, ul. Wrocławska 1-3, tel. 12 63 08 138, 12 63 08 140
 • Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza, ul. Prądnicka 35/37, tel. 12 25 78 280, 12 25 78 672
 • Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego, os. Na Skarpie 66 – tel.12 62 29 260, 12 62 29 488
 • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera, os. Złotej Jesieni 1, tel. 12 64 68 680
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie - Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof, ul. Kopernika 50, tel. 12 35 16 601
 • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, tel. 12 658 13 84

Izby przyjęć w Krakowie

 • Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla, ul. Skarbowa 1, tel. 12 68 76 205
 • Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, tel. 12 61 42 000
 • Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Galla 25, tel. 12 63 74 205
 • Szpital św. Rafała, ul. Bochenka 12, tel. 12 65 00 819, 12 65 00 818
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, ul. Strzelecka 2, tel. 12 61 98 613

UBEZPIECZANIE ZDROWOTNE W TRAKCIE STUDIÓW W KRAJACH UE

Studenci, którzy udają się do  innego państwa członkowskiego UE/EFTA aby tam studiować, powinny zabrać ze sobą Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Informacje jak odebrać bezpłatnie EKUZ dostępne są na stronie internetowej MOW NFZ 

Niezbędne dokumenty do uzyskania EKUZ, gdy celem pobytu jest podjęcie studiów lub nauki w szkole:

 • wniosek o EKUZ
 • zaświadczenie o podjęciu studiów lub nauki w szkole, tj.:
 • zaświadczenie wydane przez polską uczelnię delegującą wnioskodawcę do podjęcia nauki, odbycia studiów lub bezpłatnych praktyk w innym państwie członkowskim UE/EFTA, lub
 • zaświadczenie wydane przez zagraniczną uczelnię przyjmującą wnioskodawcę w poczet studentów lub na bezpłatne praktyki
 • lub legitymacja studenta, w przypadku studentów, którzy podjęli już naukę i wniosek jest składany w trakcie trwania roku akademickiego;

Zaświadczenie wystawione przez uczelnię powinno zawierać następujące dane:

 • pełną nazwa uczelni z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi
 • imię, nazwisko i data urodzenia studenta
 • podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie
 • dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego wnioskująca o EKUZ osoba będzie posiadała status studenta danej uczelni, lub okres w jakim odbywane będą praktyki:
 • informację, że praktyki nie wiążą się z uzyskaniem wynagrodzenia, skutkującego objęciem ubezpieczenia danego kraju
 • datę wystawienia zaświadczenia

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie polskiej instytucji łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych  

Wszystkie aktualności