Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

W piątek 8 czerwca EKUZ można odebrać od świtu do zmierzchu

05-06-2018

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą musimy pamiętać, że podlegamy obowiązkom i korzystamy z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza należy się upewnić, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Kto może otrzymać EKUZ

  • każda osoba ubezpieczona w Polsce oraz wszyscy członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia
  • osoby objęte ubezpieczeniem decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
  • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadajcie obywatelstwo polskie i mieszkające w RP (a także kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP)
  • osoby nieubezpieczone, które  nie ukończyły 18 roku życia posiadające obywatelstwo polskie lub które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jak długo ważna jest EKUZ?

  • 5 lat dla emeryta
  • rok dla osób ubezpieczonych tj. osób zatrudnionych, prowadzących pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię, członków rodzin ww. (w przypadku członka rodziny - dzieci - powyżej 18 r. ż. niezbędne jest każdorazowe przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń)
  • 2 miesiące dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy oraz niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych
  • do 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)
  • do 42 dni dla nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie połogu oraz nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie połogu

Okres ważności karty liczy się od dnia złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Aby odebrać kartę należy złożyć wniosek. EKUZ można odebrać też dla innej (w tym też niespokrewnionej) osoby. W takiej sytuacji potrzebne jest upoważnienie.  

Wnioski o wydanie EKUZ do pobrania 

Wszystkie aktualności