Dla pacjenta

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Aktualności

Zmiana wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

29-01-2019
 1. Informacja o wysokości składek na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne:

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: styczeń, luty, marzec 2019 r.  wynosi miesięcznie nie mniej niż 456,43 zł za każdy miesiąc.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie dobrowolne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 18 stycznia 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2018 r. wyniosło 5071,41 zł.

Od powyższej reguły są następujące wyjątki:

 • w przypadku umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych ze studentami, doktorantami, członkami zakonów i alumnami wyższych seminariów duchownych i teologicznych niebędącymi obywatelami krajów UE lub EFTA podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wysokość kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 55,80 zł, co stanowi 9 % podstawy wymiaru składki.

Informacje o zmianie wysokości składki i podstawy wymiaru należy sprawdzić po 1 listopada 2019 r. na stronie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Krakowie lub Centrali NFZ,lub pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590, lub bezpośrednio w ZUS.

 • w  przypadku umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza podstawę wymiaru składki stanowi kwota odpowiadająca wysokości minimalnego zatrudnienia.

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2 250,00 zł. Wysokość składki miesięcznej w tym przypadku wynosi 202,50 zł, co stanowi 9 % podstawy wymiaru składki.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać na konto ZUS:

 • W przypadku osób samodzielnie opłacających składki, wpłaty należy kierować na Numer Rachunku Składkowego (NRS). Numer ten  jest przydzielany indywidualnie każdej osobie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informację o numerze rachunku składkowego (NRS) można uzyskać w placówce ZUS.
 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza opłaca Korzystający, czyli podmiot, który zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza.
 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne studentów, doktorantów, etc., jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne należy wpłacać najpóźniej do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc styczeń należy opłacić do 15 lutego) oraz każdorazowo rozliczyć wpłatę na deklaracji ZUS DRA w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. składkę za miesiąc styczeń należy rozliczyć na ZUS DRA najpóźniej do 15 lutego).

 1. Informacja o zmianie sposobu rozliczania składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W związku ze zmianą regulacji w zakresie rozliczania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) składek, nastąpiły zmiany w kontekście rozliczania składek dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. - w przypadku osób, które posiadają zaległości w opłacaniu składek z jakiegokolwiek tytułu (zarówno obowiązkowego, jak i dobrowolnego) -  ZUS wszelkie wpłaty na poczet składek, w tym na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, zaliczy w pierwszej kolejności na poczet najstarszych zaległości i ewentualnych odsetek, niezależnie od wskazanego przez płatnika tytułu składki opłacanej jak i zaległości, a dopiero w następnej kolejności zaliczy pozostałą kwotę na bieżące składki.

Reasumując, każda wpłata bieżących składek najpierw pokryje zaległości wraz z odsetkami (jeśli takie są), a dopiero w następnej kolejności bieżące składki.

Np. osoba zawarła od 1 października 2017 r. umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Funduszem i opłaca składki z tego tytułu, ale ma dług składkowy wobec ZUS, który powstał np. w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej kilka lat wcześniej. W świetle aktualnych przepisów ZUS każdą składkę opłaconą od stycznia 201 8r. będzie uznawał na poczet zaległych składek obowiązkowych.

W takiej sytuacji wiele osób mających umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego straci lub już straciła (z mocy prawa) status osób ubezpieczonych z powodu zaległości w opłacaniu składek w zgodzie z przepisami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz zgodnie z postanowieniami zawartych umów. W konsekwencji osoby takie utracą lub już utraciły prawo do świadczeń z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Każda osoba przystępująca do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego powinna zatem zweryfikować w ZUS czy posiada zalegle zobowiązania, a jeśli tak to uregulować je przed zawarciem umowy!

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1831)
 • art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.)

Zestawienie podstaw wymiaru składki oraz wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujących w 2019 r.:

Zestawienie podstaw wymiaru składki oraz wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązujących w 2019 r.:
Rok 2019  I kwartał (styczeń, luty,  marzec) II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) IV kwartał (październik, listopad, grudzień)
Podstawa wymiaru składki dla umowy podstawowej  5071,41 zł      
Wysokość składki dla umowy podstawowej  456,43 zł      
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie studentów lub seminarzystów obcokrajowców 620,00 zł
Informacje o zmianie wysokości podstawy wymiaru należy sprawdzić samodzielnie po 1 listopada 2019 r.
Wysokość składki na ubezpieczenie  studentów/ seminarzystów obcokrajowców 55,80 zł
Kwota obowiązuje do 31.10.2019 r. Informacje o zmianie wysokości składki należy sprawdzić samodzielnie po 1 listopada 2019 r.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie wolontariusza 2 250,00 zł
Wysokość składki na ubezpieczenie wolontariusza 202,50 zł

Jednocześnie informujemy, że w przypadku osób, które posiadają przerwę w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek od 3 miesięcy i więcej, objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej.

Wysokość opłaty dodatkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie:

 • od 3 miesięcy do roku - opłata wynosi nie mniej niż 1014,28 zł (20% podstawy wymiaru) i jest wnoszona w całości
 • powyżej roku do 2 lat - opłata wynosi nie mniej niż 2535,71 zł (50% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 3 raty
 • powyżej 2 do 5 lat - opłata wynosi nie mniej niż 5071,41 zł (100% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 6 rat
 • powyżej 5 do 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 7607,12 zł (150% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 9 rat
 • powyżej 10 lat - opłata wynosi nie mniej niż 10142,82 zł (200% podstawy wymiaru) i możliwe jest rozłożenie jej na 12 rat

Osoby, których przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym jest krótsza niż 3 miesiące są zwolnione z uiszczenia opłaty dodatkowej przy zawieraniu umowy o  dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Wszystkie aktualności