Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Aneksowanie umów na 2021 rok w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE

04-11-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2021  rok. Jednocześnie informujemy, że propozycje kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy zostały przesłane do Świadczeniodawców w dniu 30 października 2020 r.

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe  właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

  1. uaktualnienia  informacji o potencjale w Portalu SZOI,
  2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy
  3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich
  4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2021 rok
  5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji elektronicznej.

Dokumentację aktualizacyjną wraz z załącznikami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: lub  ePUAP do dnia 12 listopada 2020 roku

Małopolski OW NFZ w Krakowie dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń. Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać pisemne oświadczenie:

  • oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów;
  • oświadczenie o realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
  • wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.

Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego 
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie

Wszystkie aktualności