Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Dla świadczeniodawców w rodzaju POZ. Przypomnienie o konieczności zwrotu podpisanych aneksów przedłużających termin ustalenia wa

28-11-2012

Dla świadczeniodawców w rodzaju POZ
Przypomnienie o konieczności zwrotu podpisanych aneksów przedłużających termin ustalenia warunków finansowania na rok 2013 do 30 listopada 2012 r.


W związku z przesłanymi do Państwa aneksami do umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych, które przedłużają termin ustalenia warunków finansowania świadczeń objętych umową, na kolejny okres rozliczeniowy do dnia 31 grudnia 2012 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, o bezwzględnej konieczności zwrotu podpisanych aneksów do dnia 30 listopada br. do MOW NFZ.

W przypadku nie zwrócenia do MOW NFZ podpisanych aneksów w powyższym terminie umowa/y ulegnie/ną rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2013 r., zgodnie z § 32 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008, Nr 81 poz. 484).

W związku z powyższym prosimy tych z Państwa, którzy jeszcze nie odesłali przedmiotowych aneksów do umów, o pilne dostarczenie ich do siedziby MOW NFZ w Krakowie lub do Delegatur: w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie, zgodnie z właściwością miejscową.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie czy aneksy zostały podpisane przez osoby posiadające umocowanie do reprezentowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów (umów) z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wszystkie aktualności