Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Dokumentacja o dofinansowanie ze środków PFRON-u zaopatrzenia w wyroby medyczne – w czasie stanu zagrożenia epidemicznego

27-04-2020

Zgodnie z § 12. ust. 4  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dz.U. z 2020 r., poz. 697) w związku z epidemią „ ……w przypadku braku możliwości dołączenia do wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w wyroby medyczne, potwierdzonej za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne, kopii zrealizowanego zlecenia (….), wprowadza się, do odwołania, możliwość dołączenia do wniosku potwierdzonej przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne kopii dokumentu potwierdzającego odbiór wyrobu medycznego, który zawiera unikalny numer identyfikacyjny nadany przez system informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, wystawiony przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z fakturą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup.”

W związku z powyższym oraz faktem, że aktualnie wszystkie rozliczane zlecenia pozostają u świadczeniodawców – realizatorów, uprzejmie prosimy Państwa o sprawną współpracę pomiędzy Świadczeniodawcami i Pacjentami w powyższym zakresie.                                    

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców  
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności