Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram dot. wydawania aneksów rozliczeniowych za 2016 rok.

07-02-2017

Zgodnie z § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września  2016 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

W związku z powyższym, w dniach od 09.02.2017 r. do 13.02.2017 będą wydawane świadczeniodawcom ugody rozliczające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowane w 2016 roku w rodzajach AOS, SZP, PSY, REH, SOK,SPO, OPH, STM, PRO.

Tym samym  uprzejmie prosimy Świadczeniodawców o przybycie na spotkania w siedzibie MOW NFZ w Krakowie (ul. Ciemna 6 - piwnica) oraz do Delegatur: w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie, zgodnie z właściwością miejscową.
Pod przedmiotowym komunikatem zostanie zamieszczony szczegółowy harmonogram dotyczący Świadczeniodawców zapraszanych celem odbioru ugód. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania ugód z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielnie stosownych pełnomocnictw.

Prosimy o niezawodne przybycie w wyznaczonym terminie z powodu konieczności zakończenia procesu uzgodnień do dnia 13 lutego 2017 roku.

Dział Organizacyjny: tel. 12 29 88 110, od 09.02.2017 r. tel. 12 29 88 236 (piwnica)

Delegatura w Nowym Targu: tel. 18 26 46 239, 18 26 49 581

Delegatura w Nowym Sączu:t el. 18 44 22 300, 18 44 22 739

Delegatura w Tarnowie: tel.14 69 63 162

Wszystkie aktualności