Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Harmonogram dot. wydawania ugód rozliczających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej za 2017 rok

09-02-2018

Zgodnie z § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września  2016 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1146 z zm.) Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 45 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

W związku z powyższym, w dniach od 13.02.2018 r. do 16.02.2018 będą wydawane świadczeniodawcom ugody rozliczające umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowane w 2017 roku w rodzajach AOS, SZP, PSY, REH, SOK, SPO, OPH, STM, PRO.

Tym samym  uprzejmie prosimy Świadczeniodawców o przybycie na spotkania w siedzibie MOW NFZ w Krakowie (ul. Ciemna 6 - piwnica) oraz do Delegatur: w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie, zgodnie z właściwością miejscową.

Pod przedmiotowym komunikatem zostanie zamieszczony szczegółowy harmonogram dotyczący Świadczeniodawców zapraszanych celem odbioru ugód. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania ugód z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

Prosimy o niezawodne przybycie w wyznaczonym terminie z powodu konieczności zakończenia procesu uzgodnień do dnia 16 lutego 2018 roku.

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń: tel.12 29 88 220, 12 29 88 217

Wydział Ekonomiczno-Finansowy: tel. 12 29 88 245, 12 29 88 280

 

Wszystkie aktualności