Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacja dla oferentów w konkursie na Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną

07-02-2014

Informacja  dla oferentów w konkursie na  Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną

W związku z licznymi zapytaniami oferentów przygotowujących oferty w konkursie na NiŚOZ, Małopolski OW NFZ w Krakowie prosi o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi wskazówkami.

• Zgodnie z § 10 pkt  4  ppkt 3 Zarządzenia Nr 57/2013/DSOZ ze zm., oferent obowiązany jest udokumentować gotowość udzielania świadczeń  od pierwszego dnia obowiązywania umowy przez każdą osobę wymienioną  w ofercie. Wobec w ofercie należy przedłożyć kopię umowy zawartej z pracownikami lub podwykonawcą lub pisemne zobowiązanie do jej zawarcia. Zobowiązanie to winno być podpisane przez pracownika i oferenta.
Dotyczy to  także personelu RTG i laboratorium, o ile oferent wykazał ten sprzęt w ofercie,

Ponadto prosimy o dołączenie następujących dokumentów:

• oświadczenia personelu o deklarowanej tygodniowej ilości godzin realizowania świadczeń u danego oferenta  - dotyczy lekarzy i pielęgniarek, a także personelu Rtg oraz laboratorium – o ile oferent zgłasza w ofercie RTG i laboratorium,

• oświadczenia  o posiadanych kwalifikacjach – dotyczy wyłącznie lekarzy - szczególnie w przypadku wykazania w ofercie lekarzy  będących w trakcie specjalizacji (wskazanie daty rozpoczęcia specjalizacji lub kopia dokumentu, z którego to wynika).

• dokument potwierdzający, że ambulans posiada zgodność z normą PN-EN 1789 – kopię karty pojazdu lub homologacji lub innego dokumentu, z którego wynika zgodność z normą,

• dokument potwierdzający, że aparat RTG podany w formularzu ofertowym jest w pełni funkcjonalny i sprawny – opinia sanepidu, paszport techniczny, ostatni przegląd serwisowy lub inny dokument, z którego to wynika,

• kopię certyfikatu ISO w zakresie usług medycznych, mającego zastosowanie w przedmiocie, na jaki jest składana oferta (podstawowa opieka zdrowotna lub nocna i świąteczna opieka zdrowotna), ważnego w deklarowanym miejscu udzielania świadczeń w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy i wydanego zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2014/DSOZ Prezesa NFZ,

• do formularza ofertowego nie jest wymagane podawanie dodatkowego miejsca przyjmowania pacjentów,

• w formularzu ofertowym należy przedstawić tylko wykaz personelu tworzącego zespół: lekarza i pielęgniarki, w ilości właściwej dla danego obszaru zabezpieczenia  wraz z dostępnością godzinową, gwarantowana obecność  personelu RTG i laboratorium będzie wynikać ze złożonych oświadczeń (bez kierowców, techników rtg, laborantów czy personelu pomocniczego),

• wymagane jest wykazanie w zasobach gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, który nie musi posiadać oddzielnej rejestracji w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, (wyłącznie jako zasób - nie jako osobną komórkę!),

• laboratorium podane przez oferentów musi posiadać wpis do KRDL, aktualny na dzień  złożenia oferty,

• jednostką rozliczeniową w ww. postępowaniach jest ryczałt miesięczny, dlatego  też w aplikacji ofertowej w pozycji cena należy wpisać oferowaną kwotę miesięcznego ryczałtu proponowaną przez Państwa, w pozycji liczba: 9 (oferta składana jest na III kwartały 2014 r.), natomiast w pozycji wartość: iloczyn oferowanej ceny i 9 miesięcy.

Dział Organizacyjny MOW NFZ w Krakowie
  tel. 12-2988-126, 785 852 105

Wszystkie aktualności