Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Informacje odnośnie składania ofert w postępowaniu konkursowym w rodzaju POZ w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

02-06-2021

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zachęca Oferentów do szczegółowego zapoznania się z zarządzeniem nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z późn.zm.), które określa:

 • sposób przygotowania oferty oraz
 • sposób składania ofert.

Przygotowanie kompletnych ofert z zachowaniem należytej staranności poprzez zastosowanie się do warunków w powołanym wyżej zarządzeniu pozwoli między innymi na ograniczenie do minimum obowiązku wzywania Oferentów do uzupełniania braków formalnych oferty.

 • złożenie ofert:
  • w oddziale Funduszu w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu o postępowaniu,
  • na właściwy obszar (do właściwego postępowania konkursowego) i na właściwy zakres świadczeń,
  • zgodnie z formatem zapytań ofertowych i towarzyszących im wzorów ankiet obowiązujących w danym postępowaniu,
 • złożenie na wydruku oferty i innych wymaganych dokumentach dołączanych do oferty - podpisów (paraf) przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie ze wzorem podpisów zamieszczonym w tabeli określonej w załączniku nr 6 do powołanego zarządzenia,
 • w przypadku, gdy oferent reprezentowany jest przez pełnomocnika - złożenie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielonego przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą,
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów oraz oświadczeń wg aktualnych wzorów stanowiących załączniki do ww. zarządzenia w sprawie warunków,
 • podpisanie i ponumerowanie stron - podpisane i opatrzone kolejnym numerem muszą być zarówno formularz ofertowy, jak i wszystkie załączniki,
 • poświadczenie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
 • podawanie spójnych danych: dane zawarte w formularzu ofertowym takie jak: personel, sprzęt powinny być spójne z udzieloną odpowiedzią ankietową,
 • w przypadku realizacji świadczeń z udziałem podwykonawców złożenie kopii zawartych umów (zawierających m.in. klauzulę dot. poddaniu się kontroli NFZ) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, natomiast w sytuacji realizacji świadczeń bez ich udziału złożenie oświadczenia oferenta, że będzie wykonywał umowę samodzielnie bez zlecania podwykonawcom udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy,
 • złożenie kopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. W szczególności należy zwrócić uwagę na okres ważności polisy. Jeżeli w przedstawionej kopii polisy data jej obowiązywania nie zawiera się w dacie obowiązywania umowy, oferent obligatoryjnie winien złożyć oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy,
 • podawanie aktualnych danych kontaktowych (w ofercie należy podać taki numer telefonu oferenta który umożliwi możliwie najszybszy i najskuteczniejszy kontakt z oferentem),
 • techniczną możliwość odczytu treści prawidłowo opisanego nośnika elektronicznego, przesłanego przez oferenta jak i jej zgodność z wersją papierową - najczęściej popełniane błędy przez oferenta to: oferta w wersji elektronicznej zapisana w niepoprawnym formacie, brak zapisanego pliku na nośniku elektronicznym, brak nośnika elektronicznego.
 • wyrażenie zgody na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (załącznik nr 9 do cyt. zarządzenia). Wyrażenie zgody ma charakter fakultatywny i pozostaje do wyłącznej decyzji oferenta. W sytuacji wyrażenia zgody należy podać adres poczty elektronicznej, na który komisja konkursowa może doręczać zawiadomienia, co z pewnością ułatwi komunikację pomiędzy komisją konkursową a oferentem.

Informacje odnośnie składania ofert – kryteria wyboru ofert :

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1372 (z późn.zm.)

 • Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
 • Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy o świadczeniach.
 • Kryterium wpisu do rejestru jest spełnione, jeżeli wpis jest ujawniony w księdze rejestrowej Oferenta.
 • Kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, zwanego "certyfikatem", jest spełnione, jeżeli:
  • 1) certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
  • 2) certyfikat obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie,
  • 3) certyfikat jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu „EA Multilateral Agreement”, i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej;
  • 4) certyfikat jest wydany w zakresie systemów zarządzania: ISO 9001, ISO/TEC 27001, ISO 17025 lub 15189 - zgodnie z ich przyporządkowaniem do poszczególnych zakresów świadczeń wynikającym z załączników do rozporządzenia;
  • 5) akredytacja, o której mowa w pkt 4, obejmuje certyfikację systemów zarządzania wymienionych w pkt 5, oraz jest wydana w zakresie usług medycznych (branża "Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem 38 EA, w przypadku: ISO 9001, TSO 14001, PN-N 18001 lub OHSAS 18001).

Ponadto, jeśli z  certyfikatu nie wynika, którego miejsca udzielania świadczeń czy zakresu dotyczy certyfikat – uprzejmie prosimy do niego dołączyć odpowiedni załącznik.

 • Kryterium jakość - wyniki kontroli jest spełnione, jeżeli nieprawidłowość dotyczy umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie, oraz została stwierdzona w postępowaniu kontrolnym zakończonym wystąpieniem pokontrolnym lub w trakcie monitorowania, o którym mowa w art. 107 ust. 5 pkt 12 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotowe kryterium obejmuje wszystkie kontrole (a nie jedynie ostatnią), dotyczące umowy realizowanej w dniu złożenia oferty w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.
 • Kryteria ciągłości:
  • 1. W dniu złożenia oferty Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie.
  • 2. W dniu złożenia oferty Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 3 lat.
  • 3. W dniu złożenia oferty Oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat.

Premiują tych Oferentów, którzy według stanu na dzień złożenia oferty realizują na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. Dodatkowe punkty otrzyma Oferent, który na dzień złożenia oferty realizuje taką umowę nieprzerwanie od 3 lub 5 lat.

 • Kryterium współpraca z Agencją – realizacja umowy, o której mowa w art. 31l.c ust. 4 ustawy świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania.

Przedmiotowe kryterium jest spełnione, jeżeli Oferent zawarł umowę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zakresie przekazywania danych niezbędnych do określenia taryfy świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - dotyczy to zarówno umów aktualnie realizowanych, jak i już zakończonych ze względu na określenie taryfy świadczeń (kopia umowy potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Informacje odnośnie składania ofert  - dokumenty dołączane do ofert:

 • Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku, jest obowiązany go udokumentować.

Wobec powyższego, celem usprawnienia procesu weryfikacji ofert uprzejmie uprasza się Oferentów o dołączenie do ofert dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2021 r. poz.540 t.j., ze zm.) oraz spełnienie wymagań dodatkowo ocenianych, w przypadku zaznaczenia w ofercie stosownej odpowiedzi ankietowej:

 • dokumentów potwierdzających gotowość udzielania świadczeń przez każdą z osób wymienionych w wykazie personelu,

W ofercie prosimy przedłożyć kopię umowy zawartej z pracownikami lub podwykonawcą lub pisemne zobowiązanie do jej zawarcia (podpisane przez pracownika i Oferenta) lub pisemne zobowiązanie każdego wymienionego w ofercie pracownika (lekarzy i pielęgniarek), wskazujące, że od dnia zawarcia umowy (tj. 01 sierpnia 2021 r.) zobowiązuje się do udzielania świadczeń u (nazwa świadczeniodawcy) w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu (adres) w średnim deklarowanym tygodniowym wymiarze czasu pracy (…)

• w przypadku wykazania w ofercie dodatkowo punktowanych pielęgniarek, tj.:

 1. Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej lub zachowawczego
 2. Pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, opieki długoterminowej, zachowawczego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa: rodzinnego, pediatrycznego, opieki długoterminowej lub zachowawczego

w ofercie prosimy przedłożyć kopię dokumentu ukończenia kursu/specjalizacji dla każdej w/w pielęgniarki,

• w przypadku zadeklarowania ambulansu – uprzejmie prosimy o dołączenie do oferty kopii dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego, że ambulans posiada zgodność z normą PN-EN 1789 – kopię karty pojazdu lub homologacji lub innego dokumentu, z którego wynika zgodność z w/w normą,

• w przypadku zadeklarowania RTG czy USG  - uprzejmie prosimy o dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego, że aparat RTG lub USG podany w formularzu ofertowym jest w pełni funkcjonalny i sprawny – opinia sanepidu, paszport techniczny, ostatni przegląd serwisowy lub inny dokument, z którego to wynika,

 •  w przypadku zadeklarowania prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku – uprzejmie prosimy o dołączenie do oferty dokumentu wystawionego przez dostawcę oprogramowania potwierdzającego, że posiadane oprogramowanie umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej, zgodnie z opisanym kryterium.

• w przypadku zadeklarowania laboratorium – przypominamy, że laboratorium podane przez Oferenta musi posiadać wpis do KRDL, aktualny na dzień złożenia oferty,

Na koniec należy wspomnieć, że jednostką rozliczeniową w postępowaniach niśoz jest ryczałt miesięczny, dlatego też w aplikacji ofertowej w pozycji cena należy wpisać oferowaną kwotę miesięcznego ryczałtu proponowaną przez Państwa, w pozycji liczba: 5 (oferta składana jest na 5 miesięcy 2021 r. ), natomiast w pozycji wartość: iloczyn oferowanej ceny i 5 miesięcy.

Wydział do Spraw Służb Mundurowych -
- Komisja Konkursowa

tel. 12 29 88 322; 164

Wszystkie aktualności