Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Instrukcja wystawiania zleceń na wyroby medyczne dla osób ze szczególnymi uprawnieniami

04-06-2020

Informacja dla świadczeniodawców i osób uprawnionych (lekarze, pielęgniarki i inni) wystawiających zlecenia na wyroby medyczne dla osób z szczególnymi uprawnieniami do nielimitowanego (ilościowo i czasowo) zaopatrzenia w wyroby medyczne – sposób wprowadzania danych do systemu eZWM przy wypisywaniu zleceń na wyroby medyczne dla osób 47DN, 47ZN, 47ZND.

W związku ze zgłaszanymi problemami przy wypisywaniu zleceń na wyroby medyczne dla osób z dodatkowymi uprawnieniami do nielimitowanych ilościowo i czasowo wyrobów medycznych, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przypomina:

Do zaopatrzenia na wyroby medyczne bez limitów ilościowych i czasowych uprawnione są następujące kategorie osób:

 • 47DN - dzieci do 18 r. życia od urodzenia z ciężkimi i nieodwracalnymi  upośledzeniami albo nieuleczalnymi chorobami zagrażającymi życiu - spełniające kryteria z Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz.1860)
 • 47ZN - osoby od 16 r. życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności na podstawie Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2028 r. poz. 932)
 • 47ZND – dzieci do 16 r. życia -  z niepełnosprawnością i wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – na podstawie Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532)

W przypadku wypisywania w systemie eZWM osobie z dodatkowymi ww. uprawnieniami zlecenia na wyroby medyczne na większą niż wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267, z późn. zm.) ilość lub przed upływem okresu użytkowania należy:

 • zaznaczyć odpowiedni kod dodatkowego uprawnienia –  47DN,  47ZN lub 47ZND
 • w przypadku kodu 47DN (dzieci „za życiem”) – należy zaznaczyć:
  • rodzaj dokumentu – pkt 7 czyli zaświadczenie (dot. spełnienia przez dziecko kryteriów „ustawy za życiem”) wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, pediatrii,
  • datę wystawienia zaświadczenia
  • datę ważności zaświadczenia (ukończenie 18 roku życia)
  • numer prawa wykonywania zawodu lekarza NPWZ – jeżeli lekarz nie spełnia ww. ustawowych kryteriów zlecenie nie zostanie pozytywnie zweryfikowane
 • w przypadku kodu 47ZN (osoby od 16 r. życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności) - należy zaznaczyć:
  • rodzaj dokumentu – pkt 8, czyli orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne 
  • numer dokumentu
  • data ważności (możliwość zaznaczenia dokumentu bezterminowego)
 • w przypadku kodu 47ZND (osoby do 16 r. życia ze stopniem niepełnosprawności) - należy zaznaczyć:
  • rodzaj dokumentu – pkt 9 czyli orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z adnotacją w punktach 7 i 8 orzeczenia o treści : „wymaga” 
  • numer dokumentu
  • data ważności (możliwość zaznaczenia dokumentu bezterminowego)

W przypadku osób 47ZN i 47ZND nie należy wpisywać NPWZ lekarza wystawiającego orzeczenie (w eZWM pole nieaktywne).

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z przepisami „szczególne uprawnienia” do zaopatrzenia w wyroby medyczne oznaczają wyłącznie dodatkową możliwość zlecenia wyrobów medycznych bez limitów ilościowych (każdorazowo zgodnie z potrzebami pacjenta) i czasowych (bez zachowania okresów użytkowania). Powyższe grupy dodatkowo uprawnionych Pacjentów, jak wszyscy świadczeniobiorcy, realizują zlecenia na wyroby medyczne na ogólnie obowiązujących zasadach (tzn. muszą spełniać kryteria zdrowotne, refundacja tylko wyrobów wskazanych w przepisach, refundacja kosztów do  wysokości limitu cenowego z uwzględnieniem udziału własnego itp.).

O ilości i częstotliwości zaopatrzenia w wyroby medyczne na podstawie stanu zdrowia pacjenta decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Informacje nt. uprawnień dla dzieci spełniających kryteria „ustawy za życiem” dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia

Informacje nt. dodatkowych uprawnień pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności (i równorzędnych) w tym nt. dokumentów potwierdzających ww. uprawnienia dostępne są na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce Prawa Pacjenta.

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców  
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności