Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący austriackiej karty ubezpieczenia

14-02-2007
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący austriackiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

W ślad za komunikatem Naczelnego Zrzeszenia Austriackich Podmiotów Ubezpieczeń Społecznych uprzejmie informujemy, że Austria podjęła decyzję o umieszczeniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na odwrotnej stronie krajowej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego ("e-card"). Są to jednak dwa całkowicie odrębne i niezależne dowody na posiadanie uprawnienia, w wyniku czego krajową Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego nie wolno w żadnym wypadku posłużyć się jako kartą zastępującą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Stosownie do austriackich przepisów prawnych wprawdzie wszystkie osoby uprawnione otrzymują krajową Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego , co jednak nie oznacza, że mają one automatycznie prawo do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jeżeli w momencie wystawienia krajowej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie można jeszcze ustalić prawa do otrzymania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, w pola danych dotyczących Europejskiej karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - z wyjątkiem pola 8 (numer kodowy karty)- umieszczane są gwiazdki. W taki sposób oznakowana Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w żadnym wypadku nie ma rangi dokumentu uprawniającego do świadczeń rzeczowych i dlatego również nie może stanowić podstawy do rozliczenia powstałych kosztów zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 574/72.

W związku z powyższym komunikatem Małopolski Oddział Wojewodzki NFZ sugeruje, aby świadczeniodawcy w opisanych wyżej przypadkach zwracali się za pośrednictwem Oddziału do odpowiedniej instytucji ubezpieczenia na terenie Austrii z wnioskiem o wydanie "Tymczasowego Certyfikatu Zastępującego Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego".
Wniosek taki powinien zawierać możliwie najwięcej danych pozwalających zidentyfikować ubezpieczonego oraz instytucję, w której jest ubezpieczony ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer ubezpieczenia, nazwa i adres instytucji, która wydała "e-card")

E-CARD
EKUZ

 

Wszystkie aktualności