Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący przerwy w udzielaniu świadczeń.

11-04-2007

Komunikat dla Świadczeniodawców dotyczący przerwy w udzielaniu świadczeń.

W związku za zbliżającym się świętem 1 i 3 maja, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie uprzejmie przypomina, iż:

  1. Świadczeniodawca udziela świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem pracy oraz planem rzeczowo-finansowym, stanowiącymi załączniki do umowy.
  2. Świadczeniodawca z wyprzedzeniem nie krótszym niż 30 dni powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, wskazując przewidywany okres jej trwania, a w przypadku świadczeń opłacanych w sposób określony w § 16 i 18, także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie.
  3. Przerwa w udzielaniu świadczeń, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia udzielonej na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  4. Za zgodę, o której mowa w ust. 3, uważa się także brak sprzeciwu dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

Powyższe wynika z § 9 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 roku.

Wioletta Dratnal
Wydział Organizacyjny
Tel. 012 29 88 205

Wszystkie aktualności