Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dotyczący korekty zgonów za okres od lipca do grudnia 2012 r.

07-08-2013
Komunikat dla świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ dotyczący korekty zgonów za okres od lipca do grudnia 2012 r.  
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie pragnie przypomnieć, że według przepisu art. 56 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli (deklaracją wyboru). Ważność deklaracji wyboru wygasa z chwilą śmierci świadczeniobiorcy i nie stanowi już dla Funduszu podstawy do przekazywania świadczeniodawcy na jej podstawie środków finansowych z tytułu realizacji umowy o udzielanie świadczeń.
 
W związku z powyższym Małopolski OW NFZ uprzejmie informuje, że została sporządzona korekta zgonów za okres od lipca do grudnia 2012 r. W dniu 6 sierpnia  br. został przekazany do Państwa systemów informatycznych komplet odpowiedzi po ww. korekcie.
 
Jednocześnie komunikujemy, że za miesiąc lipiec 2012 r. w zakresie listy położnej POZ, zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej korekty. Wynik przekazanej Państwu korekty za ww. okres sprawozdawczy jest bowiem – na skutek wystąpienia błędu technicznego – nieprawidłowy.
 
Prosimy o niewystawianie rachunków do momentu ukazania się ponownych wyników weryfikacji.
 
O pojawieniu się ponownych wyników weryfikacji zostaną Państwo poinformowani komunikatem opublikowanym na stronie ISI.
 
Wobec powyższego uprzejmie prosimy o przesłanie korekt faktur w terminie 14 dni od daty ukazania się przedmiotowego komunikatu
 
O korektach za późniejsze okresy sprawozdawcze zostaną Państwo poinformowani odrębnymi komunikatami.
 
 

Maciej Włodek - WSS - Dział Ewidencji - tel. (12) 29-88-322
 
Wszystkie aktualności