Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, dotyczący korekty zgonów za okres od stycznia do czerwca 2012 r.

21-12-2012

Komunikat dla Świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, dotyczący  korekty zgonów za okres od stycznia do czerwca 2012 r. 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie pragnie przypomnieć, że zgodnie z art. 56 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.) wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli (deklaracją wyboru). Ważność deklaracji wyboru wygasa z chwilą śmierci świadczeniobiorcy i nie stanowi już dla Funduszu podstawy do przekazywania do świadczeniodawcy na jej podstawie środków finansowych z tytułu realizacji umowy o udzielanie świadczeń.

W związku z powyższym informujemy o sporządzeniu korekty zgonów za okres od stycznia do czerwca 2012 r. W dniu 20 grudnia br. otrzymali Państwo do swoich systemów informatycznych komplet odpowiedzi po ww. korekcie.

Uprzejmie prosimy o przesłanie korekt faktur w terminie 14 dni od ukazania się ww. komunikatu.  O korektach za późniejsze okresy sprawozdawcze zostaną Państwo poinformowani odrębnymi komunikatami.

Wydział Spraw Świadczeniobiorców
Dział Ewidencji
Maciej Włodek
Tel. 12 29 88 395

 

Wszystkie aktualności