Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ realizujących umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, do

04-10-2013

 Komunikat dla Świadczeniodawców PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ realizujących umowy w zakresie świadczeń pielęgniarki szkolnej, dotyczący terminu przekazania list uczniów w formie elektronicznej do ponownej weryfikacji  za miesiąc wrzesień 2013 r.


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie pragnie przypomnieć, iż zgodnie z § 7 ust. 4 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, Fundusz weryfikuje listę uczniów objętą przez Świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej oraz przekazuje do ostatniego dnia każdego okresu sprawozdawczego potwierdzoną informację o liczbie świadczeniobiorców objętych opieką przez Świadczeniodawcę.

Przekazana informacja stanowi podstawę do finansowania świadczeń za dany okres sprawozdawczy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 i 6 ww. umowy.

Jednocześnie, zgodnie z § 7 ust. 5 ww. umowy, przedmiotowa lista świadczeniobiorców po przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust. 4 rzeczonej umowy, jest listą ostateczną, za wyjątkiem sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonej przez Fundusz kontroli wskażą na potrzebę jej ponownej weryfikacji.

Z uwagi na rozpoczęty nowy rok szkolny 2013/2014 i związane z tym powszechne problemy w zakresie przesyłania przez Świadczeniodawców pełnych i poprawnych list uczniów, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, ze w dniach od 23 do 25 października br. – do godz. 15.00, Świadczeniodawcy będą mieli możliwość przesłania jeszcze raz poprawnego pliku do weryfikacji przeprowadzonej na dzień 1 września br.

Wobec powyższego uprzejmie prosimy wszystkich Świadczeniodawców o poprawę danych oraz przesłanie w ww. terminie pełnych list uczniów do weryfikacji w zakresie świadczeń pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania.

W terminie od 25 do 27 października br. zostanie przeprowadzona ponowna weryfikacja list uczniów na dzień 1 września br., a jej wyniki będą ostateczne.

Pragniemy ponadto przypomnieć, że w celu prawidłowego rozliczenia uczniów za wrzesień 2013 r. winni Państwo:
1. Wycofać dane uczniów, którzy zakończyli naukę, z datą wycofania mniejszą lub równą 01.09.2013 r.
2. Wprowadzić dane uczniów, objętych opieką od 01.09.2013 r., z datą złożenia 01.09.2013 r.
3. Uzupełnić informację o nowych szkołach, typach podopiecznego, w słowniku szkół prowadzonym przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Więcej informacji w przedmiotowym zakresie mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu: (12) 29 88 393.
 

Maciej Włodek
Kierownik Sekcji
Weryfikacji
tel. (12) 29-88-322

Wszystkie aktualności