Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

20-03-2007

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Krakowie uprzejmie informuje o ustaleniu przez Centralę NFZ jednolitego dla wszystkich Oddziałów Wojewódzkich NFZ sposobu rozliczania deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej dla noworodków nie posiadających uzupełnionego numeru PESEL.
Zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ, za prawidłowo wypełnione uważa się deklaracje wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej bez podanego numeru PESEL do 6-go miesiąca życia noworodka.  Po tym terminie system informatyczny Oddziału Wojewódzkiego w wyniku weryfikacji winien zaznaczyć deklarację jako nieaktywną,co spowoduje wykreślenie jej z listy pacjentów świadczeniodawcy POZ.
Powyższe zasady zostaną wprowadzone we w życie wszystkich Oddziałach Wojewódzkich NFZ z dniem 1 kwietnia 2007r. Należy przy tym podkreślić, że system informatyczny tut. oddziału NFZ funkcjonuje już wg tychże zasad począwszy od weryfikacji na dzień 1 października 2006r.
Jednocześnie - w nawiązaniu do komunikatu w sprawie kontroli prawidłowości wypełniania deklaracji, w którym wskazane zostały braki i błędy w wypełnieniu, skutkujące uznaniem deklaracji za nieważne - informujemy, iż brak numeru PESEL na deklaracji osoby, która ukończyła 6-ty miesiąc życia, powoduje nieważność deklaracji oraz stanowi podstawę do naliczenia kary umownej.

Andrzej Hamernik
p.o. Kierownik Działu Zasobów Ewidencyjnych
Tel.: (12) 29 88 381

Wszystkie aktualności