Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

20-11-2018

Dodatkowe informacje dla świadczeniodawców POZ, którzy zamierzają złożyć do OW NFZ odpowiedni wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia – zasady uregulowane Zarządzeniem Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r.

 1. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia jest złożenie w siedzibie Małopolskiego OW NFZ w Krakowie przez świadczeniodawcę POZ (z wyłączeniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej) wystawiającego zaświadczenie lekarskie lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenia lekarskie i osoby upoważnione do wystawienia zaświadczeń lekarskich poprawnego wniosku wraz z wszystkimi załącznikami tj.:
 • wniosek o udzielenie dofinansowania – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia
 • specyfikacja dofinansowania - wzór – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ww.  Zarządzenia
 • potwierdzone przez osobę reprezentująca świadczeniodawcę lub przez niego upoważniona za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie przez świadczeniodawcę i sfinansowanie w 2018 roku ze środków własnych urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnych szkoleń świadczeniodawców – tj. kopie faktur VAT (FV)/rachunków oraz kopie dokumentów potwierdzających zapłatę – na przykład dowodów dokonania przelewu.

Uwaga: termin złożenia ww. dokumentów- upływa z dniem 15 grudnia 2018 roku.

 1. Wniosek o udzielenie dofinansowania – dodatkowe informacje w odniesieniu do odpowiednich części wniosk

III. KWOTA WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA

Świadczeniodawca do treści wniosku w rubryce obejmującej kwotę wnioskowanego dofinansowania przenosi/zamieszcza wartość ustaloną zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 zarządzenia nr 115/2018/DEF Prezesa NFZ wskazaną w załączniku stanowiącym specyfikację dofinansowania - suma kwot z wiersza „RAZEM” dla kolumn nr 11 i 12 specyfikacji - należy podać kwotę w zł oraz słownie.

Kwota ujęta we wniosku jako kwota wnioskowanego dofinansowania musi być tożsama z kwotą ujętą w specyfikacji dofinansowania w kolumnach nr 11 i 12 – łączne wartości z kolumn

IV. MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ (maksymalnie 4 miejsca udzielania świadczeń)

Uwaga: Świadczeniodawca dla miejsca/miejsc udzielania świadczenia wprowadza NPWZ dla lekarza/lekarzy (max 4) uprawnionego do wystawiania zaświadczeń lekarskich oraz zgłoszonego do umowy POZ w danym miejscu udzielania świadczeń.

V. OŚWIADCZENIE

Uwaga: W treści wniosku w części obejmującej składane przez świadczeniodawcę oświadczenia w pkt 2 zawarto oświadczenie odnośnie posiadania możliwości odliczenia podatku VAT cyt.: „mam/nie mam, możliwość odliczenia podatku VAT (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.).”

Świadczeniodawca powinien skreślić niewłaściwą opcję zgodnie ze stanem faktycznym

 1. Specyfikacja dofinansowania  - dodatkowe WAŻNE informacje
 • w jednym wierszu specyfikacji należy ująć informacje wynikające tylko jednej FV(rachunku) zadeklarowanej do dofinansowania i dołączonej do wniosku oraz dotyczące jednego miejsca udzielania świadczeń - tym samym:
 • jeśli dana FV(rachunek) dotyczy więcej niż jednego miejsca udzielania świadczeń informacje wynikające z danej FV(rachunku) należy wykazać w odpowiednich komórkach w wierszu dotyczącym danego miejsca udzielania świadczeń oraz w odpowiednich komórkach w wierszu/wierszach dotyczących kolejnego/kolejnych miejsc udzielania świadczeń;
 • jeśli danego miejsca udzielania świadczeń dotyczy więcej niż jedna FV(rachunek) informacje wynikające z kolejnych FV(rachunków) należy wykazywać w odpowiednich komórkach  kolejnych wierszy dotyczących danego miejsca udzielania świadczeń.

Świadczeniodawca w wierszu podsumowania z opisem „RAZEM” powinien wypełnić tylko komórki odpowiednie dla kolumn 9, 10, 11 i 12 specyfikacji dofinansowania - tj. wprowadza odpowiednie sumy dla tych kolumn.

 • W kolumnie nr 2 należy wpisać nazwę świadczeniodawcy,
 • W kolumnie nr 3 należy wpisać NIP świadczeniodawcy,
 • W kolumnie nr 4 należy wpisać:
 • TAK, jeżeli w punkcie VI. 2) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że ma możliwość odliczenia podatku VAT
 • NIE, jeżeli w punkcie VI. 2) wniosku świadczeniodawca oświadczył, że nie ma możliwość odliczenia podatku VAT
 • W kolumnie nr 5 należy podać liczbę lekarzy objętych dofinansowaniem w danym miejscu udzielania świadczeń wynikającą ze zgłoszenia we Wniosku o udzielenie dofinansowania
 • W kolumnie nr 6 należy wymienić miejsce udzielania świadczeń, przypisane do danej FV (rachunku)– jeżeli miejsc jest więcej niż jedno, należy je wymienić w kolejnych wierszach
 • W kolumnie nr 7 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) w zakresie urządzeń informatycznych lub/i oprogramowania mają być objęte dofinansowaniem – dopuszczalne jest zatem wprowadzenie tu więcej niż jednej pozycji.

Komunikatu dla świadczeniodawców POZ z 15 listopada 2018 r. dot. prawidłowej kwalifikacji urządzeń informatycznych i oprogramowania do dofinansowania ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa

 • W kolumnie nr 8 należy wyszczególnić (przepisać z FV/rachunku) informacje jakie pozycje (przedmiot zakupu) z danej FV (rachunku) – w zakresie szkoleń mają być objęte dofinansowaniem,
  Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 6) Zarządzenia nr 115/2018 DEF Prezesa NFZ dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych osób wystawiających zaświadczenia lekarskie i osób upoważnionych do wystawiania takich zaświadczeń.
 • W kolumnie nr 9 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku i dla danego miejsca udzielania (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w kolumnie nr 4) sprzętu i oprogramowania kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 7 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4),
 • W kolumnie nr 10 należy wykazać wartość podstawy do ustalenia dofinansowania dla danej FV/rachunku i dla danego miejsca udzielania (netto lub z podatkiem VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4) szkolenia kwalifikującego się do dofinansowania wymienionego w kolumnie nr 8 ustaloną jako wartość poniesionych wydatków (netto lub z podatkiem VAT w zależności od informacji wykazanej w kolumnie nr 4).

Uwaga: Suma wartości wykazanych w kolumnie nr 9 i 10 nie może być większa od iloczynu kwoty 3500 zł (netto lub powiększonej o podatek VAT w zależności informacji wykazanej w kolumnie nr 4) i liczby lekarzy wykazanej w kolumnie nr 5 oraz we Wniosku o udzielenie dofinansowania.

 • W kolumnie nr 11 należy wykazać wnioskowaną wysokość dofinansowania za sprzęt i oprogramowanie wykazane w kolumnie 7, nie wyższą niż 65% wartość wykazanej w kolumnie nr 9
 • W kolumnie nr 12 należy wpisać wnioskowaną wysokość dofinansowania za szkolenie wykazane w kolumnie nr 8, nie wyższą niż 65% wartość wykazanej w kolumnie 10

Uwaga: suma wartości wykazanych w kolumnie nr 11 i 12 w wierszu „Razem” nie może przekroczyć wartości określonej zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 Zarządzenia

Przykładowe wyliczenie kwot dofinansowania zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 115/2018/DEF z dnia 6 listopada 2018 r.
Dofinansowanie na jednego lekarza POZ Kwota dofinasowania
§ 4. 1 pkt 1 ppkt a Poniesione wydatki netto mniejsze niż 3.500 zł x 65% < 2.275,00 zł
§ 4. 1 pkt 1 ppkt b Poniesione wydatki brutto mniejsze niż 4.305 zł x 65% < 2.798,25 zł
§ 4. 1 pkt 2 Poniesione wydatki netto max 3.500 zł x 65% max 2.275,00 zł
Poniesione wydatki brutto  max 4.305 zł x 65% max 2.798,25 zł
Dofinansowania na czterech lekarzy POZ oraz  jedno miejsce Kwota dofinasowania
§ 4. 1 pkt 4 4 lekarzy POZ/ jedno miejsce udzielenia świadczeń  netto 4 x 2.275,00 zł = max  9.100,00 zł 1
brutto 4 x 2.798,25 zł = max 11.193,00 zł2
Dofinansowania na czterech lekarzy POZ oraz  cztery miejsca Kwota dofinasowania
§ 4. 1 pkt 4 4 lekarzy POZ/ cztery miejsca udzielenia świadczeń  netto 4 x max 9.100,00 zł = max 36.400,00 zł
brutto  4 x max 11.193,00 zł = max 44.772,00 zł
 • W kolumnie nr 13 należy wpisać datę odbioru sprzętu, oprogramowania lub zakończenia szkolenia – uwaga: data ta dla wszystkich pozycji musi być wcześniejsza niż termin złożenia wniosku
 • W kolumnach nr od 14 do 18 należy wpisać odpowiednie dane zgodne z danymi umieszonymi na danej FV (rachunku)
 • W kolumnie nr 19 należy wpisać datę zapłaty FV(rachunku) – zgodną z przedłożonym dokumentem potwierdzającym fakt sfinansowania danej FV (rachunku),

Uwagi ogólne:

 • Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji świadczeniodawcy,
 • Wniosek i załącznik stanowiący specyfikację dofinansowania winien być sporządzony wg wzorów określonych w zarządzeniu Prezesa NFZ, o którym mowa wyżej,
 • Złożenie wniosku dotyczącego dofinansowania obejmuje podmioty udzielające świadczeń w ramach zawartej umowy w rodzaju POZ (z wyłączeniem NIŚOZ).

Zwracamy się jednocześnie z uprzejmą prośbą o przesyłanie pliku w formacie Excel obejmującym załącznik stanowiący specyfikacje dofinansowania. Na adres e-mail:

Kontakt telefoniczny w zakresie pytań dotyczących:

 • sprzętu, oprogramowania, szkoleń (Wydział Informatyki): tel. 12 2988 415
 • zatrudnionego personelu, miejsc udzielania świadczeń (Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej): tel.: 12 2988 177
 • wysokości dofinansowania  (Wydział Ekonomiczno-Finansowy): tel.: 12 2988-276, 294, 245, 271

1 w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT

w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT

Małpolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie 

Wszystkie aktualności