Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

15-01-2007
Komunikat dla świadczeniodawców POZ

W związku z opracowanym przez Centralę NFZ - jednolitym dla wszystkich oddziałów NFZ - trybem realizacji zadań z zakresu przeprowadzania u świadczeniodawców kontroli prawidłowości deklaracji wyboru lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ, MOW NFZ przedstawia sposób postępowania Funduszu w przypadku ujawnienia, w toku kontroli, nieprawidłowości w deklaracjach wyboru.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z wytycznymi Centrali NFZ prawidłowość deklaracji wyboru wg niżej przedstawionych zasad będzie egzekwowana przez MOW NFZ po upływie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego komunikatu. Do tego czasu Świadczeniodawcy zobowiązani są do uzupełnienia wskazanych poniżej braków i rozbieżności.

 1. W ramach kontroli deklarację uznaje się za nieważną, jeśli występują w niej w szczególności następujące braki:
  • brak podpisu osoby ubezpieczonej,
  • brak podpisu pełnoletniego świadczeniobiorcy lub opiekuna prawnego - w imieniu niepełnoletnich dzieci bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun prawny,
  • brak numeru PESEL,
  • brak imiennego wyboru lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ,
  • wybór lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ spoza listy aktualnie zatrudnionego personelu - o prawidłowości decyduje data wypełnienia deklaracji,
  • brak lub rozbieżność w dacie zapisu pomiędzy deklaracją a formą elektroniczną.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku deklaracji złożonych przez świadczeniobiorców przed 1 stycznia 2005r., o ich ważności decyduje przestrzeganie przez świadczeniodawcę zasad dotyczących pisemnych rezygnacji z poprzedniego wyboru.
W przypadku stwierdzenia powyższych nieprawidłowości, naliczona zostanie kara umowna, w wysokości 1% kwoty wypłaconej Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie sprawozdawczym objętym kontrolą dla kontrolowanego zakresu świadczeń w danym podmiocie, razy liczba deklaracji nieprawidłowych, podzielone przez liczbę deklaracji kontrolowanych.

 1. Stwierdzenie w pozostałych deklaracjach wymienionych poniżej braków lub rozbieżności, takich jak:
  • brak imienia pacjenta,
  • brak nazwiska pacjenta,
  • brak pieczątki wraz z sygnaturą świadczeniodawcy,
  • brak danych osoby ubezpieczonej zgłaszającej członka rodziny: imienia, nazwiska, numeru PESEL - w przypadku deklaracji dla niepełnoletniego członka rodziny, bądź innej osoby, dla której ustanowiony został opiekun prawny,
  • brak określenia, który raz w danym roku został dokonany wybór,
  • rozbieżność w numerze PESEL pomiędzy deklaracją a formą elektroniczną,

skutkować będzie nałożeniem kary umownej w wysokości: 0,2% kwoty wypłaconej świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie sprawozdawczym objętym kontrolą dla kontrolowanego zakresu świadczeń w danym podmiocie, razy liczba deklaracji nieprawidłowych, podzielone przez liczbę deklaracji kontrolowanych.

W sytuacji przeprowadzenia kontroli sprawdzającej i stwierdzenia niewykonania zaleceń pokontrolnych, wymienione w pkt. II kategorie błędów stanowić będą podstawę do wycofania deklaracji z listy świadczeniodawcy i żądanie od świadczeniodawcy zwrotu nienależnie uzyskanych środków finansowych.

Andrzej Hamernik
Dział Zasobów Ewidencyjnych
Tel.: (12) 29-88-381

Wszystkie aktualności