Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

14-07-2016

Przepisy ww. ustawy jednoznacznie określają, iż protezy zębowe/aparaty ortodontyczne refundowane przez NFZ są wyrobami medycznymi wykonywanymi na zamówienie. W związku z powyższym podwykonawcy wykonujący dla świadczeniodawcy usługę technicznego wykonawstwa protez zębowych/aparatów ortodontycznych są zobligowani do dokonania zgłoszenia wyrobów medycznych (protez zębowych/aparatów ortodontycznych) wykonywanych na zamówienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Po dokonaniu zgłoszenia, podwykonawca (pracownia protetyczna/pracownia ortodontyczna) dołącza do przekazanej świadczeniodawcy protezy/aparatu ortodontycznegoOświadczenie wytwórcy”, potwierdzające, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania. Pacjent zaopatrzony w protezę zębową/aparat ortodontyczny ma prawo otrzymać od świadczeniodawcy „Oświadczenie wytwórcy” dla tego wyrobu.

Ponadto, powyższe zagadnienie zostało opisane w Komunikacie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 11.04.2012 r. w sprawie stomatologicznych wyrobów wykonanych na zamówienie, który precyzuje wymogi i określa tryb dokonania zgłoszenia przez wytwórcę stomatologicznych wyrobów wykonanych na zamówienie. 

W związku z powyższym Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie wzywa świadczeniodawców posiadających zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne do realizacji tychże umów z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2015.876 t.j. z późn. zm.).

 

Małopolski OW NFZ w Krakowie

Wydział Kontroli

Nr tel. 12 29 72 181

Wszystkie aktualności