Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie ordynacji leków stosowanych w chorobach przewlekłych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach ko

25-07-2011

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zasady wystawienia recept w przypadkach ordynacji leków stosowanych w chorobach przewlekłych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontynuacji leczenia specjalistycznego, regulują zapisy Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027), Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.96.136.857 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484), jak również Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 ze zm.). Powołane powyżej akty prawne warunkują dostęp świadczeniobiorców do świadczeń zdrowotnych, a w szczególności recept refundowanych, na podstawie których refundowane w chorobach przewlekłych produkty lecznicze i wyroby medyczne wydawane są ubezpieczonym za opłatą ryczałtową, bezpłatnie lub za częściowa odpłatnością.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.08.81.484) w przypadku kontynuacji leczenia specjalistycznego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wystawienie przez niego recepty na leki refundowane w chorobach przewlekłych jest możliwe wyłącznie, jeżeli posiada on informację od lekarza specjalisty dotyczącą rozpoznania, rokowania oraz przepisanych leków wraz z określeniem ich dawkowania, przewidywanym okresie przyjmowania oraz terminach wizyt kontrolnych.

Obowiązujące przepisy nie wykluczają możliwości wystawiania recept, o których mowa powyżej, na prośbę pacjenta wnoszącego o powtórzenie leków już stosowanych, bez osobistego kontaktu z nim. Recepty takie mogą być odebrane przez pacjenta lub osobę przez niego upoważnioną.

Równocześnie przypominamy, że wystawienie recepty polega na czytelnym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.07.97.646 ze zm.)oraz wymaga każdorazowego odnotowana tego faktu w dokumentacji medycznej pacjenta, któremu recepta została wystawiona.

Wydział Gospodarki Lekami MOW NFZ

 

Wszystkie aktualności