Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie prowadzenia kolejek oczekujących na leczenie protetyczne i aparatem ortodontycznym

13-05-2015

Komunikat w sprawie prowadzenia kolejek oczekujących na leczenie protetyczne i aparatem ortodontycznym

Małopolski Oddział Wojewódzki informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz.1462), świadczeniodawcy realizujący świadczenia ogólnostomatologiczne w ramach umowy z Funduszem są zobowiązani do wykonywania świadczeń z zakresu protetyki, określonych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Z kolei zgodnie z § 8 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 1447, z  późn. Zm.) świadczeniodawcy, udzielający świadczeń w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, prowadzący listy oczekujących, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 581), w tym na świadczenia, które znajdują się w wykazie określonym w załączniku 11 do rozporządzenia, maja obowiązek przekazywać określone w rozporządzeniu dane dotyczące osób oczekujących. Dodać należy, że wśród wymienionych w załączniku nr 11 do rozporządzenia świadczeń, dla których istnieje obowiązek prowadzenia odrębnych list oczekujących, znalazły się świadczenia z zakresu stomatologii: leczenie protetyczne i leczenie aparatem ortodontycznym.

W przedstawionym przypadku każdy świadczeniodawca realizujący świadczenia ogólnostomatologiczne ma obowiązek udzielania wszystkich świadczeń, które dla tego zakresu zostały wskazane przez Ministra Zdrowia w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, w tym również świadczeń protetycznych. Świadczeniodawca, który prognozuj, że jakiegoś świadczenia nie będzie wykonywał osobiście, pomimo, iż znajduje się ono w wykazie świadczeń gwarantowanych i jest przypisane do danego zakresu, musi zapewnić jego realizację, za zgodą Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, u podwykonawcy, którym jest inny lekarz dentysta. Tylko takie rozwiązanie zapewnia świadczeniobiorcom dostępność do pełnego zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych.

Wobec powyższego każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń ogólnostomatologicznych w ramach umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ, jest obowiązany prowadzić listę oczekujących zarówno do komórki organizacyjnej, jak i na leczenie protetyczne.

Jednocześnie informujemy, że na listę oczekujących na leczenie protetyczne lub ortodontyczne świadczeniodawca powinien wpisać pacjenta dopiero po wykonaniu badania, w trakcie którego lekarz ocenia co będzie wykonywał i czy pacjent jest do tego uprawniony. Po okresie oczekiwania pierwsza wizyta rozpoczyna udzielenie świadczenia i pacjent powinien zostać skreślony z listy oczekujących.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na podane numery: tel. (12) 29 88 306,  (12) 29 88 315,  (12) 29 88 371.

Dział Ewidencji
Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Małopolskiego OW NFZ w Krakowie

 

Wszystkie aktualności