Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie terminów przekazania, korekt i rozliczenia sprawozdawczości za 2016 rok

04-01-2017

W związku z określonym w § 27 ust. 2  Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146), 45-cio dniowym terminem na rozliczenie wykonania umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się z dniem 31 grudnia 2016 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie prosi Państwa o przekazanie prawidłowej i kompletnej sprawozdawczości oraz zakończenie rozliczania tych umów  najpóźniej do dnia 27 stycznia 2017 roku.

Równocześnie przypominamy, że w związku z publikowaniem na bieżąco wyników weryfikacji sprawozdawczości za rok 2016 świadczeniodawcy powinni w ww. okresie dokonać właściwych  korekt (poprawy lub wycofania ze sprawozdawczości i rozliczeń)  świadczeń zapłaconych oraz niezapłaconych oznaczonych flagą błędu.

Przesłanie (oraz ew. odpowiednie skorygowanie)  w ww. terminie sprawozdawczości pozwoli na dokonanie szczegółowych analiz związanych z realizacją planu finansowego Oddziału za 2016 rok oraz stanowić będzie podstawę do ewentualnego opracowania (według jednolitych zasad)  i przedłożenia świadczeniodawcy (na jego pisemny wniosek) propozycji rocznego rozliczenia umów realizowanych w 2016 roku.

Uwaga: jeżeli dotychczas Państwo nie zawnioskowali o dokonanie rozliczenia umów realizowanych w  2016 roku,  a są zainteresowani otrzymaniem propozycji takiego rozliczenia, prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku (wzór w załączeniu), również w terminie do dnia 27 stycznia 2017 r.

Zaznaczamy, że z uwagi na ograniczenia czasowe związane z przeprowadzeniem wszystkich czynności związanych z rozliczeniem umów za 2016 rok, w powyższych działaniach będą mogły być uwzględnione wnioski oraz sprawozdawczość przesłana do Funduszu  w terminie do 27 stycznia 2017 r.

Przypominamy równocześnie, że rozliczeniu rocznemu umów może być poddana tylko sprawozdawczość prawidłowa, tj. nie oznaczona flagą błędu.

Informujemy dodatkowo, że od dnia 28 stycznia 2017 r. dla wszystkich umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się z dniem 31 grudnia 2016 r. zostanie zablokowana możliwość dodawania do sprawozdawczości nowych pozycji rozliczeniowych.

 

Wydział Ekonomiczno Finansowy MOW NFZ

Wszystkie aktualności