Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat w sprawie wystawiania zleceń na wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

27-06-2023

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r.od 1 lipca 2023 r. zostanie uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Zgodnie z art. 38 ust 4d ustawy o refundacji1 e-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem zaufanym albo
  3. z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego w sprawie wzoru zlecenia2, wprowadzono nowe wzory zlecenia i zlecenia naprawy, które będą obowiązywały od 1 lipca 2023 r. (zmiany dotyczą m.in. braku konieczności podpisywania III i IV części przez realizatora).

Podkreślić należy, że do wystawiania i realizacji zleceń nadal służy system Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzania Zlecenia (eZWM/ap-zz).

Od 1 lipca do 30 września 2023 r. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne.

Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia do 30 września 2023 r. zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane i weryfikowane na dotychczasowych zasadach,

- czyli za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma jak dotychczas, od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia - bez konieczności wydruku zlecenia (nadal będzie możliwość generacji i pobrania pliku PDF z I i II częścią zlecenia). 

- w formie papierowej poza systemem e-ZWM.

Przypomnieć należy, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

W przypadku wystawienia e-zlecenia niezbędne będzie podpisanie zlecenia elektronicznie. Informacja o wygenerowanych danych dostępowych do e-zlecenia będzie przekazywana pacjentowi za pośrednictwem sms, e-mail. Dostępny będzie również druk informacyjny dla e-zleceń wystawionych i podpisanych elektronicznie – możliwy do wydrukowania na prośbę pacjenta przez osobę wystawiającą.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi znajdującymi się w tym miejscu oraz na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Źródło: Centrala NFZ 

[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 tj.) 

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1127)

Wszystkie aktualności