Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Kontraktowanie 2020: Rządowy program - świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 r.

19-10-2020

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 19 października 2020 r. zostały ogłoszone postępowania konkursowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na realizację ww. programu dla powiatów województwa małopolskiego i dzielnic miasta Krakowa.

Cena oczekiwana: 1,05 zł

Harmonogram:

  • ogłoszenie – 19 października 2020 r.
  • składanie ofert do 2 listopada 2020 r.
  • otwarcie od 4 listopada 2020 r.
  • rozstrzygnięcie 30 listopada 2020 r.
  • zawarcie umowy od 14 grudnia 2020 r.
  • okres obowiązywania umów – od 14 grudnia do 31 grudnia 2020 r.

Program ma na celu wsparcie zdrowotne osób powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o lekkim albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Środki finansowe na jego realizacje pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

WAŻNE!

Warunki realizacji programu, jak również kryteria oceny ofert, zostały określone w Uchwale nr 67/2020 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie programu rządowego pn. „świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” (M.P. poz. 856).

Zakres świadczeń w ramach programu, jak również obligatoryjne warunki ich udzielania, nie pokrywają się z „koszykiem świadczeń gwarantowanych”.

Przed przystąpieniem do konkursu ofert, niezbędna jest szczegółowa analiza, spełniania przez oferenta warunków wymaganych do udzielania rzeczonych świadczeń (personel, sprzęt) – np. dostępności zestawu do biostymulacji laserowej – skaner lub innych urządzeń, których brak wyłącza z ubiegania się o środki na realizacje programu.

Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy, proszone są o załączenie do oferty wszystkich dokumentów wymaganych w procesie ofertowania jak również umożliwiających ocenę spełniania deklarowanych warunków, np.: wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji personelu (m.in. certyfikaty dotyczące odbytych szkoleń, zakończonych egzaminem), dokonania aktualnych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego, wykonanych przez uprawnione podmioty.

Kopie dokumentów wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Dział Kontraktowania Świadczeń Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień (12) 29-88-166, 205

Wszystkie aktualności