Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowań poprzedzających zawarcie umów w zakresie PROGRAMY LEKOWE o kodach B.143; B.144

24-05-2023

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 24 maja 2023 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie:

  • 03.0000.443.02  Leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową (ICD-10: E71.1) – obszar kontraktowania województwo małopolskie;
  • 03.0000.444.02  Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK) – obszar kontraktowania województwo małopolskie;

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1 zł w lekach; 1 pkt = 1,35 zł w zakresach świadczeń nierzeczowych

Informator o postępowaniach konkursowych jest dostępny w tym miejscu.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa 7 czerwca 2023 r.

Ponadto tut. OW przypomina, że zgodnie z §  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z późn. zm.):

  1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
  2. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 479/487/185

Wszystkie aktualności