Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie postępowania w rodzaju LECZENIE SZPITALNE w zakresie PROGRAMY LEKOWE

05-09-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 5 września 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe w zakresie:

  • 03.000.390.02 LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA (ICD-10 G.20);

   Obszar kontraktowania - województwo małopolskie.

Cena oczekiwana: 1 pkt = 1 zł w lekach; 1 pkt = 1,35 zł w zakresach świadczeń nierzeczowych.

Informator o postępowaniach konkursowych

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. Termin składania ofert upływa 19 września 2022 r.

Ponadto tut. OW przypomina, że zgodnie z §  5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1372 z późn. zm.):

1. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

2. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Dział Programów Lekowych i Chemioterapii MOW NFZ w Krakowie
tel. 12 29 88 466/479/487

Wszystkie aktualności