Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na 2013 rok i la

10-12-2012

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na 2013 rok i lata następne

Komunikat w sprawie zawarcia umów/aneksowania umów niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2013.

Małopolski  Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 86/2012/DSOZ Prezesa NFZ, zmieniającego zarządzenie nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna zaprasza świadczeniodawców i nowych oferentów do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:
- świadczenia lekarza POZ,
- świadczenia pielęgniarki POZ,
- świadczenia położnej POZ,
- świadczenia pielęgniarki szkolnej,
- transport sanitarny w POZ,

w terminie do 14 grudnia 2012 r.
Na Portalu Świadczeniodawcy  w Informatorze o postępowaniach na rok 2013 dostępne są następujące definicje postępowań:
1. Dla oferentów nowych oraz umów wygasających 31 grudnia 2012 r.                                   
06-13-000074/POZ/0113/6
2. Dla umów wieloletnich zawartych od 1 stycznia 2012 r. i później
06-13-000075/POZ/0113/7
3. Dla umów wieloletnich zawartych przed 1 stycznia 2012 r.                                                
06-13-000076/POZ/01/5/7
4. Dla umów wieloletnich zawartych przed 1 stycznia 2012 r. wyłącznie w zakresie transportu sanitarnego                                                                                
06-13-000077/POZ/0110/7

Jednocześnie informujemy, że :

Świadczeniodawcy, których obecne umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r. składają następujące dokumenty (wyłącznie w wersji papierowej):
1. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia 85/2011/DSOZ, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do Zarządzenia 86/2012/DSOZ z dnia 5 grudnia 2012 r.
2. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ - wnioskujący o transport sanitarny. 

Świadczeniodawcy, których obecne umowy nie wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r. składają następujące dokumenty (wyłącznie w wersji papierowej):
1. Załącznik  Nr 12 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z późn.zm.,
2. Załącznik  Nr 13 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z późn.zm.,
3. Załącznik  Nr 15 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z późn.zm.,
4. Polisa OC,
5. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z późn.zm., (oświadczenie o objęciu opieką).

Nowi świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę  na realizację  świadczeń w POZ od 01.01.2013 r. do 31 grudnia 2015 r. przygotowują pełny wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17.11.2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z poźń.zm.(w wersji papierowej i elektronicznej).

Każdy wniosek (w tym również składany wyłącznie w wersji papierowej) należy złożyć w kopercie oznaczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 85/2011/DSOZ, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 86/2012/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2012 r.

Złożenie prawidłowego i kompletnego wniosku we wskazanym terminie do 14.12.2012 r. w siedzibie MOW NFZ przy ul. Józefa 21 w Krakowie gwarantuje jego rozpatrzenie przed dniem 1 stycznia 2013 r. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Tel. 12/ 29-88-177, 29-88-168, 29-88-124

 

Wszystkie aktualności