Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na 2014 rok i la

29-11-2013
Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na 2014 rok i lata następne
 
 
Komunikat w sprawie zawierania umów oraz aneksowania umów niewygasających z końcem okresu rozliczeniowego w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA na rok 2014.
 
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, w związku z ogłoszeniem Zarządzenia Nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna zaprasza świadczeniodawców i nowych oferentów do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:
- świadczenia lekarza POZ,
- świadczenia pielęgniarki POZ,
- świadczenia położnej POZ,
- świadczenia pielęgniarki szkolnej,
-  transport sanitarny w POZ.
 
Terminy składania wniosków:
 
dla umów wygasających 31.12.2013 r oraz dla umów wieloletnich, które nie wygasają z dniem 31.12.2013r.  - do 6 grudnia 2013 r. (tzw. wniosek skrócony)
 
dla nowych wnioskodawców oraz dotychczasowych występujących o nowy zakres świadczeń  - do 10 grudnia 2013 r. (wniosek pełny w wersji papierowej i elektronicznej)
Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2014 dostępne są następujące definicje postępowań:
 
1. Dla oferentów nowych, umów wygasających 31 grudnia 2013 r. oraz wieloletnich zawartych po 1 stycznia 2012 r.
06-14-000021/POZ/0113/6

2. Dla umów wieloletnich zawartych przed 1 stycznia 2012 r.
06-14-000022/POZ/01/5/7
 
3. Dla umów wieloletnich zawartych przed 1 stycznia 2012 r. wyłącznie w zakresie transportu sanitarnego
06-14-000023/POZ/01/6/7
 
Jednocześnie informujemy, że :
 
Świadczeniodawcy, których obecne umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2013 r., u których nie nastąpi od 1 stycznia 2014 r. żadna zmiana zarówno w zakresach świadczeń, jak i miejscach ich udzielania (określonych w obecnie zawartej umowie) składają następujące dokumenty (wyłącznie w wersji papierowej):
1. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia 69/2013/DSOZ
2. Polisa OC na rok 2014
3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ - tylko będący realizatorem transportu sanitarnego.
 
Świadczeniodawcy, których obecne umowy nie wygasają z dniem 31 grudnia 2013 r., u których nie nastąpi od 1 stycznia 2014 r. żadna zmiana zarówno w zakresach świadczeń, jak i miejscach ich udzielania (określonych w obecnie zawartej umowie) składają następujące dokumenty (wyłącznie w wersji papierowej):
1. Załączniki  Nr 15 i 16  do Zarządzenia 69/2013/DSOZ
2. Polisa OC na rok 2014
3. Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ - tylko będący realizatorem transportu sanitarnego
 
Nowi świadczeniodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ od 01.01.2014 r. do 31 grudnia 2015 r. przygotowują pełny wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27.11.2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna z poźń.zm.(w wersji papierowej i elektronicznej).
 
Każdy wniosek (w tym również składany wyłącznie w wersji papierowej) należy złożyć w kopercie oznaczonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 69/2013/DSOZ.
 
Złożenie prawidłowego i kompletnego wniosku we wskazanych wyżej terminach w siedzibie MOW NFZ przy ul. Józefa 21 w Krakowie gwarantuje jego rozpatrzenie przed dniem 1 stycznia 2014 r. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
Celem ułatwienia obsługi Państwa wniosków MOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o wydruk oznaczenia wniosku z APLIKACJI OFERTOWANIE (tzn. z właściwym kodem mozaikowym).
 
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Tel. 12/ 29-88-177, 29-88-167, 29-88-168, 29-88-124, 29-88-122
Wszystkie aktualności