Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Przypomnienie o konieczności podpisania aneksów na rok 2013 do 30 listopada 2012 r. Dla wszystkich rodzajów świadczeń oprócz POZ

28-11-2012

Przypomnienie o konieczności podpisania aneksów na rok 2013 do 30 listopada 2012 r.
Dla wszystkich rodzajów świadczeń oprócz POZ


Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie przypomina, że ustalenie kwoty zobowiązania na rok 2013 następuje w drodze zmiany umowy. W związku z powyższym, Świadczeniodawcy do dnia 30 listopada 2012 r. są zobligowani podpisać aneksy do umów.

W przypadku nie podpisania aneksów w powyższym terminie umowa/y ulegnie/ną rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2013 r., zgodnie z § 32 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008, Nr 81 poz. 484).

W związku z powyższym pilnie zapraszamy tych z Państwa, którzy jeszcze nie podpisali aneksów do umów ustalających kwotę zobowiązania na rok 2013, do siedziby MOW NFZ w Krakowie lub do Delegatur: w Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie, zgodnie z właściwością miejscową.

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie posiadanego umocowania osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów (umów) z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielnie stosownych pełnomocnictw.

 

 

Wszystkie aktualności