Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

REHABILITACJA LECZNICZA – realizacja świadczeń w różnych zakresach w oparciu o jedną bazę lokalowo-sprzętową i ten sam

11-04-2014

REHABILITACJA LECZNICZA – realizacja świadczeń w różnych zakresach w oparciu o jedną bazę lokalowo-sprzętową i ten sam personel

 

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ przekazuje do zastosowania następującą interpretację obowiązujących przepisów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, otrzymaną z Centrali NFZ:
Wykorzystanie jednej bazy lokalowo-sprzętowej do realizacji świadczeń w różnych zakresach, musi odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w umowie z NFZ. Harmonogram-zasoby oraz plan rzeczowo-finansowy, stanowią integralną część umowy, określają wykaz objętego umową zakresu świadczeń wraz z jednostkami rozliczeniowymi w poszczególnych okresach sprawozdawczych, udzielanych przez personel przy użyciu niezbędnego sprzętu, zgodnie
z planem pracy jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy. Taką jednostką jest komórka organizacyjna przedsiębiorstwa, której kody dla poszczególnych zakresów umów określa zarządzenie nr 80/2014/DSOZ z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
Dlatego też dostępność miejsca udzielania świadczeń, oznaczonego danym kodem komórki organizacyjnej, oraz przypisane mu zasoby wymagane do realizacji umowy w ramach jednego zakresu, nie mogą jednoczasowo służyć do realizacji świadczeń innego zakresu.
Biorąc powyższe pod uwagę, realizacja umowy w ramach dwóch zakresów rehabilitacji leczniczej, w tych samych pomieszczeniach, za pomocą tego samego sprzętu, przez ten sam personel,
jest dopuszczalna wyłącznie przy zachowaniu rozdzielności czasu pracy ww. zasobów dla poszczególnych zakresów.
Jednocześnie w sytuacji zachowania wspólnej bazy lokalowej, ale rozdzielności sprzętu
i personelu, jest możliwe realizowanie w tych samych godzinach pracy, świadczeń w ramach dwóch lub więcej zakresów świadczeń rehabilitacji leczniczej.
 
 
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej MOW NFZ
Sekcja ds. Rehabilitacji, Opieki Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień
tel. : (12) 29-88-209, -208 lub -166
Wszystkie aktualności