Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnych Warunków Umów

01-04-2020

Dotyczy możliwości ustalenia należności  za okres sprawozdawczy (miesiąc) w wysokości „1/12” kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  - na zasadach określonych  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r.  zmieniającym  rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 437). 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, że zgodnie z treścią § 2. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – OWU  (Dz.U. poz. 437) począwszy od dnia 1 kwietnia b.r. istnieje możliwość zawnioskowania przez świadczeniodawcę  o ustalenie należności, o której mowa w § 18 ust 1. (świadczenia rozliczane na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – OWU (Dz. U. z 2020 r. poz. 320), jako iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń (tzw. „1/12” kwoty zobowiązania umownego).

Wniosek będzie można przesłać do Funduszu wyłącznie poprzez system informatyczny (Portal Świadczeniodawcy). Wniosek dostępny jest w Portalu Świadczeniodawcy - sekcja Moje umowy - Wnioski . Prosimy o nie przesyłanie wniosku w formie papierowej. W przypadku wcześniejszego zawnioskowania o zmianę trybu rozliczeń w formie papierowej prosimy o potwierdzenie powyższego właściwym wnioskiem w Portalu Świadczeniodawcy. Do każdej umowy, co do której świadczeniodawca chce zawnioskować o zmianę trybu rozliczeń należy przesłać odrębny wniosek. Przekazanie  rachunku, dla którego nie został wygenerowany szablon rozliczeniowy będzie możliwe po zatwierdzeniu wniosku dla danego okresu sprawozdawczego przez MOW NFZ.

Uwaga: częściowe rozliczenie okresu sprawozdawczego/miesiąca  rachunkiem wystawionym na podstawie wygenerowanego szablonu, zawierającego udzielone świadczenia (według dotychczasowych zasad), nie wyklucza możliwości wystawienia rachunku w sposób opisany powyżej –  należność na  „1/12”   pomniejszona będzie  wówczas odpowiednio  o wartość naliczonego/naliczonych  wcześniej szablonów dotyczących danego okresu sprawozdawczego.

Uwaga: W przypadku świadczeń rozliczanych w systemie SIMP obowiązuje tryb wnioskowania i rozliczania opisany w komunikacie przekazanym Państwu w tym module w dniu 31 marca 2020r.

Powyższa zmiana trybu rozliczeń możliwa jest  do realizacji  w okresie, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) tj. maksymalnie dla okresów sprawozdawczych marzec – sierpień 2020 roku. Zaznaczamy jednocześnie, że zgodnie z § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 marca b.r. środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy ww. należności podlegać będą rozliczeniu na zasadach określonych w § 18 OWU w  terminie do końca okresu rozliczeniowego określonego w umowie.

Dział Rozliczania Umów
Wydział Ekonomiczno-Finansowy  
tel. 12-2988-287, -273 AOS; -282, -283 SZP; -245, -277 STM; -288 PSY, PRO; -294 REH, -284 SPO, OPH, SOK.

Wszystkie aktualności