Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Rozpoczęcie kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

31-08-2022

Komunikat
Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1285 z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 526), informuję o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ działającego w imieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia - dla terenu województwa małopolskiego – zostanie ogłoszony w terminie do dnia 30 września 2022 roku,  w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wykaz ten będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023  roku do dnia 30 czerwca 2027 roku.

Ze świadczeniodawcami wymienionymi w wykazie – w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku - zostaną zawarte umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów świadczeń wskazanych dla danego świadczeniodawcy w tym wykazie.

Ponadto Małopolski OW NFZ przypomina o obowiązku przedłożenia przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych.

W szczególności świadczeniodawcy posiadający  profile, w ramach których realizują zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późń. zm.) zobowiązani są do przekazania Dyrektorowi OW NFZ kopii umowy zawartej z uczelnią medyczną, na udostępnienie jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy realizujących świadczenia, której okres trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która będzie obowiązywać w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do siedziby Małopolskiego Oddziału Wojewódzki NFZ w terminie do dnia 5 września 2022.

W przypadku łączenia się podmiotów leczniczych, kwalifikacja podmiotu leczniczego powstałego w wyniku połączenia i zmiana wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia nastąpi w terminie do dnia 30 września 2022 roku, pod warunkiem przedstawienia dyrektorowi Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie do dnia 5 września 2022 r.:

  • aktu o połączeniu,
  • zaświadczenia o wpisie podmiotu leczniczego do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Ponadto informujemy, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej  kwalifikacji.

Wskazane wyżej terminy związane z przedstawieniem wymaganych dokumentów uznaje się za zachowane pod warunkiem wpływu dokumentów, do siedziby Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przed ich upływem. Dokumenty dostarczone po upływie terminu nie będą mogły być uwzględnione przy kwalifikacji.

Elżbieta Fryźlewicz - Chrapisińska
Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności