Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

WAŻNE: Rozliczenie umów z 2017 r.

04-01-2018

W związku z określonym w § 27 ust. 2  „Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1146 teks. jedn. z późn. zm.), 45-cio dniowym terminem na rozliczenie wykonania umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się z dniem 31 grudnia 2017 roku, Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie prosi Państwa o przekazanie prawidłowej i kompletnej sprawozdawczości oraz zakończenie rozliczania tych umów najpóźniej do dnia 26 stycznia 2018 roku.

Równocześnie przypominamy, że w związku z publikowaniem wyników weryfikacji sprawozdawczości za ww. okres rozliczeniowy świadczeniodawcy powinni do tej daty dokonać właściwych  korekt (poprawy lub wycofania ze sprawozdawczości i rozliczeń)  świadczeń zapłaconych oraz niezapłaconych oznaczonych flagą błędu.

Przesłanie (oraz ew. odpowiednie skorygowanie)  w ww. terminie sprawozdawczości pozwoli na dokonanie szczegółowych analiz związanych z realizacją planu finansowego Oddziału za 2017 rok oraz stanowić będzie podstawę do ewentualnego opracowania (według jednolitych zasad)  i przedłożenia świadczeniodawcy (na jego pisemny wniosek) propozycji rocznego rozliczenia umów realizowanych w 2017 roku.

Uwaga: jeżeli Państwo są zainteresowani otrzymaniem propozycji takiego rozliczenia umów realizowanych w  2017 roku, prosimy o przesłanie odpowiedniego wniosku (wzór w załączeniu), również w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r.

Zaznaczamy, że z uwagi na ograniczenia czasowe związane z przeprowadzeniem wszystkich czynności związanych z rozliczeniem umów za 2017 rok, w powyższych działaniach będą mogły być uwzględnione wnioski oraz sprawozdawczość przesłana do Funduszu w ww. terminie.

Przypominamy równocześnie, że rozliczeniu rocznemu umów może być poddana tylko sprawozdawczość prawidłowa, tj. nie oznaczona flagą błędu.

Informujemy dodatkowo, że od dnia 26 stycznia 2018 r. dla wszystkich umów, dla których okres rozliczeniowy skończył się z dniem 31 grudnia 2017 r. zostanie zablokowana możliwość dodawania do sprawozdawczości nowych pozycji rozliczeniowych.

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności