Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - rozliczenia świadczeń w oparciu o raport statystyczny i rachunek.

01-04-2020

W związku z Zarządzeniem Nr 47/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne uprzejmie informujemy, że od dnia 01.04.2020 r. dokumenty rozliczeniowe na podstawie których Fundusz rozlicza świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne stanowią wyłącznie:

  1. raport statystyczny w formie elektronicznej, zgodny ze szczegółowym komunikatem sprawozdawczym obejmującym wyroby medyczne wydane w danym okresie, tworzony przy użyciu komunikatu XML, stosowanego do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Funduszem, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy oraz w zarządzeniach Prezesa Funduszu;

oraz

  1. rachunek 

Równocześnie Świadczeniodawca obowiązany jest do przechowywania oryginałów zleceń na zasadach określonych w art. 38d ust. 12-14 ustawy o refundacji, a także do przedstawiania ich do wglądu na żądanie Funduszu.

Powyższe regulacje dotyczą wszystkich świadczeń, które zostaną przesłane do NFZ celem rozliczenia począwszy od dnia 01.04.2020 r. (w tym również za miesiące zaległe).

Reasumując od 01.04.2020r. świadczeniodawcy realizujący wyroby medyczne nie przesyłają do OW NFZ żadnych oryginałów zleceń lekarskich, również za miesiące poprzednie.                                                                 

Wydział ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców  
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
tel. (12)29-88-368, 364, 365

Wszystkie aktualności