Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych

04-05-2021

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych

w zakresie kompleksowej diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego jelita grubego

umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Adres: ul. Józefa 21, 31-056 Kraków

zaprasza

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa małopolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie papierowej w wersji wskazanej Zarządzeniem Nr 56/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (z późn.zm).

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w siedzibie Małopolskiego OW NFZ, adres: ul. Józefa 21; 31-056 Kraków od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 5 maja 2021 r.  w godzinach od 08:00 do 16:00 lub na stronie: www.nfz-krakow.pl.

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2021 rok  proszeni są o złożenie wniosków do dnia 5 maja 2021 roku.*

*Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z oceną negatywną wniosku..

Wnioskujący może złożyć w Małopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem: Usunięcie braków formalnych wniosku o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 

                                Z up. Prezesa NFZ

Elżbieta Fryźlewicz – Chrapisińska
Dyrektor
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Wszystkie aktualności