Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW W RODZAJU PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA NA ROK 2016

27-11-2015
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, iż w dniu 27.11.2015 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:
 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
 • w tym świadczenia położnej POZ – w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • transport sanitarny w poz,
na okres od 1 stycznia 2016 r. na czas nieoznaczony.
 
W związku z powyższym, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2016.
 

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2016 dostępna jest następująca definicja postępowania nr 06-16-000001/POZ/0113/6.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
 
W przypadku umów wygasających z dniem 31.12.2015 r. oraz tych, których umowa została zawarta na czas nieokreślony, w których nie występują jakiekolwiek zmiany stosownie do zapisów § 37 ust. 9 w/w zarządzenia podmioty, które aktualnie realizują umowy w rodzaju POZ i w związku z tym w dyspozycji Oddziału Funduszu pozostają zgodne ze stanem faktycznym informacje oraz aktualne pod względem stanu prawnego i faktycznego dokumenty, składają wnioski wyłącznie w formie pisemnej według wzoru określonego w załączniku nr 16 do zarządzenia.
 
Dodatkowo do KAŻDEGO wniosku w wersji papierowej dołączyć należy:
 • oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń – załącznik nr 15 do zarządzenia,
 • kserokopię polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez wnioskującego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania; wnioskujący może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym oświadczenie, w przedmiocie obowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej od dnia obowiązywania umowy;
 • załącznik Nr 7 „Informacja o szkołach, z którymi świadczeniodawca nawiązał współpracę i charakterystyce populacji uczniów objętych w tych szkołach świadczeniami pielęgniarki szkolnej” do zarządzenia 77/2015/DSOZ Prezesa NFZ dnia 19 listopada 2015 r. oraz
 • kserokopie porozumień z dyrektorami szkół, na podstawie których świadczone są usługi pielęgniarek szkolnych, dotyczą wyłącznie zakresu – pielęgniarka szkolna
 • załącznik Nr 3 (plik do pobrania) „Oświadczenie o objęciu opieką” - dot. wyłącznie zakresu - transport sanitarny w POZ  (oświadczenia przedkłada wyłącznie podmiot wnioskujący o umowę na transport sanitarny w POZ)
W przypadku nowych świadczeniodawców, którzy wyrażają wolę zawarcia umowy na realizację świadczeń w POZ od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz w przypadku umów wygasających, w których wystąpią zmiany (nowe miejsce udzielania świadczeń, lub nowy zakres świadczeń)  - konieczne jest przygotowanie wniosku (pełnego) o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (w wersji papierowej i elektronicznej).
 
UWAGA!
 
W przypadku Świadczeniodawców, którzy złożą wnioski wyłącznie w wersji papierowej,  umowy na rok 2016 będą przygotowane w procesie automatycznego tworzenia szablonów umów (ATSU) w oparciu o dane zawarte w dotychczas realizowanych umowach.
 
Warunkiem przeprowadzenia w/w procesu jest podjęcie przez świadczeniodawców działań dotyczących zmiany w Portalu Świadczeniodawcy\Moje pełne dane (Portal Potencjału) obowiązujących w 2015 roku terminów dostępności, odnoszących się do:
 • umów o podwykonawstwo,
 • zasobów sprzętowych,
 • personelu wykazanego w umowie.
W celu skutecznego przeprowadzenia procesu automatycznego tworzenia szablonów umów proszę dokonać zmiany terminów obowiązywania ww. wskazanych elementów umów w taki sposób, aby data ich obowiązywania zawierała się w okresie roku 2016 (przynajmniej do 1 stycznia 2016 roku lub bezterminowo).
 
UWAGA!
 
Kolejnym warunkiem skutecznego przeprowadzenia procesu automatycznego tworzenia szablonów umów jest dokonanie przez świadczeniodawców przekodowania swojego potencjału w zakresie sześcioznakowych kodów zawodów i specjalności personelu (w związku z  wejściem w życie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania). Informacje w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone na stronie internetowej Małopolskiego OW NFZ w dniu 16 lipca 2015 roku (wraz z instrukcją|).
 
 
Termin składania wniosków do 10.12.2015 r.
 
 
Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz dokumenty, należy złożyć w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 – w oznakowanej kopercie zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr 77/2015/DSOZ Prezesa NFZ.
 
Wnioski składane wyłącznie w wersji papierowej proszę dodatkowo oznaczyć dopiskiem „wniosek skrócony”.
 
Złożenie prawidłowego i kompletnego wniosku we wskazanym terminie do 10 grudnia 2015 r. (wraz z ww. dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) gwarantuje jego rozpatrzenie przed dniem 1 stycznia 2016 r. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.
 
Informujemy, że niezrealizowanie ww. zaleceń w powyżej określonym terminie, uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie automatycznego tworzenia szablonów umów (ATSU) i w konsekwencji spowoduje brak w szablonie umowy na 2016 rok  wszystkich pożądanych elementów potencjału wykonawczego, potwierdzającego spełnianie wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz zarządzeniem Prezesa NFZ.
 
W przypadku wątpliwości, pytań w kwestiach technicznego dokonywania zmian na Portalu Świadczeniodawcy proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Informatyki Małopolskiego OW NFZ pod numerem telefonu: 12 260 00 66 lub pod adres e-mailowym:
 
 
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
MOW NFZ w Krakowie
Tel. (12) 29 88 122, 167, 168, 177, 267, 185
Wszystkie aktualności