Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2019

11-12-2018

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, iż w dniu 11 grudnia 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

  • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
    • w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,
    •  w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
  • transport sanitarny w poz,

na okres od 1 stycznia 2019 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Małopolskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2019 w terminie do 18 grudnia 2018 r.

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2019 dostępna jest następująca definicja postępowania 06-19-000048/POZ/0113/6 niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (ze zm.).

Świadczeniodawców posiadających umowy, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r. uprasza się o złożenie w siedzibie Oddziału Funduszu załącznika nr 15 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.) tj. oświadczenia o aktualizacji potencjału obowiązującego w okresie rozliczeniowym od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa z Funduszem.

W przypadku świadczeniodawców, posiadających umowę w rodzaju POZ składających odpowiednio załącznik 15, którzy chcą zawrzeć umowę na nowy zakres świadczeń w POZ od dnia 1 stycznia 2019 r. - konieczne jest przygotowanie pełnego wniosku (wersja elektroniczna i papierowa) o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyłącznie na nowy (dodatkowy) zakres.

WAŻNE wyłącznie dla realizatorów transportu sanitarnego w POZ:

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia transportu sanitarnego w POZ proszeni są o złożenie dodatkowo załącznika nr 3 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.) – oświadczenia o objęciu opieką – zarówno nowych, podpisanych od 1 stycznia 2019 r., jak i załączników podpisanych w ubiegłym roku na czas nieoznaczony.

                       Termin składania wniosków do 18.12.2018 r.

Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje terminowe jego rozpatrzenie.

Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz dokumenty, należy złożyć w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 – w oznakowanej kopercie zgodnie z załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku.

Wnioski składane wyłącznie w wersji papierowej proszę dodatkowo oznaczyć dopiskiem „wniosek skrócony”.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
MOW NFZ w Krakowie
Tel. (12) 29 88 177, 168, 143, 124, 122, 267

Wszystkie aktualności