Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2022

07-10-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, iż w dniu 5 października 2022 r. zostało ogłoszone NOWE postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  podstawowa opieka zdrowotna w zakresach:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

- w tym koordynacja opieki

 • budżet powierzony opieki koordynowanej
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej:

- w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,

      - w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,

 • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • transport sanitarny w poz,

na okres od 1 listopada 2022 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Małopolskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2022 na wybrany zakres świadczeń.

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2022 dostępna jest definicja postępowania 06-22-000177/POZ/0113/6 niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.).

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz wymagane dokumenty, należy złożyć w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 – w  kopercie oznakowanej zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr Nr 79/2022/DSOZ.

DODATKOWE INFORMACJE

Zarządzenie 124/2022/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 września 2022 r.  zmieniające zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa NFZ wprowadza nowy zakres świadczeń: świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej.

Nowy zakres świadczeń:

 • jest dobrowolny do realizacji przez świadczeniodawców,
 • świadczeniodawcy mogą realizować wszystkie lub wybrane świadczenia spośród wskazanych w załączniku nr 6 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, czyli::
 1. diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków lub
 2. diagnostyka i leczenie cukrzycy, lub
 3. diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, lub
 4. diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy

 

W chwili obecnej nie istnieje techniczna możliwość wskazania we wniosku, na które z powyżej wskazanych świadczeń jest on składany. Wymagane jest wskazanie dostępu do sprzętu, konsultacji, badań i personelu lekarzy specjalistów/dietetyka - właściwych dla określonych powyżej świadczeń opieki koordynowanej, wskazanych w warunkach realizacji świadczeń, określonych w w/w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
(tel. 12 29 88 177, 124, 168, 143, 267)

Wszystkie aktualności