Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna na rok 2023

07-12-2022

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie informuje, iż w dniu 7 grudnia 2022 r. zostało ogłoszone postępowanie wnioskowe w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju  Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresach:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • w tym koordynacja opieki:
 • budżet powierzony opieki koordynowanej
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej:
  • w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej,
  • w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 • transport sanitarny w poz,

na okres od 1 stycznia 2023 r. na czas nieoznaczony.

W związku z powyższym, Dyrektor Małopolskiego OW NFZ zaprasza Państwa do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2023.

Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2023 dostępna jest definicja postępowania nr 06-23-000148/POZ/0113/6 niezbędna do sporządzenia wniosku o zawarcie umowy.

Informujemy, że obowiązujące stawki kapitacyjne i ryczałtowe określa Zarządzenie nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (ze zm.).

WAŻNE:

 1. Świadczeniodawcy posiadający już umowę zawartą na czas nieokreślony składają w siedzibie Oddziału Funduszu wyłącznie załącznik nr 15 do w/w zarządzenia tj. oświadczenie o aktualizacji potencjału (jego aktualny wzór określony jest w zał. nr 2 do Zarządzenia nr 124/2022/DSOZ).

Prosimy uzupełnić daty - od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz zaznaczyć zakres/y świadczeń, na jakie zawarta jest Państwa umowa z Funduszem (poprzez SKREŚLENIE nieposiadanych zakresów).

Dodatkowo składając przedmiotowe oświadczenie prosimy dokładnie sprawdzić, czy cały potencjał, na podstawie którego będzie kopiowana Państwa umowa – jest aktualny.

Jest to jedyny wymagany do złożenia dokument – uprasza się o nie przekazywanie żadnych innych dokumentów.

 1. W przypadku świadczeniodawców, posiadających już umowę w rodzaju POZ, którzy chcą zawrzeć umowę na nowy zakres świadczeń w POZ od dnia 1 stycznia 2023 r. - konieczne jest przygotowanie pełnego wniosku o zawarcie umowy zgodnie z przepisami zarządzenia nr 79/2022/DSOZ na nowy zakres świadczeń (wersja elektroniczna i papierowa).

W tym przypadku wymagane jest złożenie załącznika nr 15 (jego aktualny wzór określony jest w zał. nr 2 do Zarządzenia nr 124/2022/DSOZoraz wniosku na nowy zakres świadczeń.

 1. WAŻNE wyłącznie dla realizatorów transportu sanitarnego w POZ:

Świadczeniodawcy realizujący świadczenia transportu sanitarnego w POZ proszeni są o złożenie dodatkowo (poza w/w dokumentami) kopii załącznika/-ków nr 3 do zarządzenia, tj. Oświadczeń.

Uprzejmie prosimy by we wniosku załączyli Państwo komplet „Oświadczeń” od świadczeniodawców, dla których będzie realizowany transport w 2023 roku (niezależnie od tego, czy załącznik został wcześniej podpisany w ubiegłych latach na czas nieoznaczony, czy podpisany jest od 1 stycznia 2023 r).

Prosimy o uważne i staranne wypełnianie dokumentów oraz niedołączanie do wniosku żadnych innych dokumentów, poza wskazanymi powyżej.

Termin składania wniosków do 16.12.2022 r.

Złożenie wniosku w tym terminie gwarantuje terminowe jego rozpatrzenie. Wnioski złożone po tym terminie rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wypełniony zgodnie ze stanem faktycznym i podpisany przez osoby upoważnione wniosek oraz wymagane dokumenty, należy złożyć w siedzibie MOW NFZ w Krakowie ul. Józefa 21 w  kopercie oznakowanej zgodnie ze wzorem określonym załącznikiem nr 11 do zarządzenia nr Nr 79/2022/DSOZ.

Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
(tel. 12 29 88 177, -168, -143, -122,- 267)

DODATKOWE INFORMACJE:

Zarządzenie nr 124/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna wprowadza do podstawowej opieki zdrowotnej nowy zakres świadczeń: świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej.

Nowy zakres świadczeń:

 • jest dobrowolny do realizacji przez świadczeniodawców,
 • świadczeniodawcy mogą realizować wszystkie lub wybrane świadczenia spośród wskazanych w załączniku nr 6 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, czyli::
 1. diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków lub
 2. diagnostyka i leczenie cukrzycy, lub
 3. diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc, lub
 4. diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy

W przypadku złożenia wniosku o zawarcie umowy w zakresie świadczenia w budżecie powierzonym opieki koordynowanej:

 • prosimy o dołączenie do wniosku oświadczenia, na które z powyższych świadczeń jest on składany, ponieważ w chwili obecnej nie istnieje techniczna możliwość wskazania tego we wniosku.
 • wymagane jest wykazanie we wniosku personelu: lekarzy specjalistów/dietetyka oraz sprzętu i aparatury medycznej - wskazanych w warunkach realizacji świadczeń, określonych w w/w Rozporządzeniu MZ dla określonych świadczeń opieki koordynowanej; prosimy także o dołączenie do wniosku kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie specjalizacji/uprawnień zawodowych zgłoszonego personelu.

Dodatkowo przypominamy, że przy składaniu pełnych wniosków do najczęstszych braków formalnych należy:

 • brak Oświadczenia stwierdzającego, że umowa ubezpieczenia OC zostanie zawarta na cały okres obowiązywania umowy, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów z 29 .04.2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019, poz.866)
 • w przypadku realizacji umowy bez udziału podwykonawców – brak oświadczenia o samodzielnym wykonywaniu umowy.
Wszystkie aktualności