Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO – aktualizacja potencjału na Portalu Świadczeniodawcy

14-11-2016

W celu zabezpieczenia świadczeń w zakresie Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w 2017 r., Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie i ewentualne dokonanie stosownych zmian w swoim potencjale na Portalu Świadczeniodawcy, a w szczególności:

  • zapewnienia dostępności zasobów – harmonogram/y miejsc udzielania świadczeń (łącznie z podwykonawcami), harmonogram/y zatrudnionego personelu – dostępność po 01.01.2017r.,
  • dostosowania nazw handlowych wyrobów medycznych, które zostały wykazane w Zał. nr 1 do umowy „Harmonogram-Zasoby”, tak aby były zgodne z nazwami handlowymi zgłoszonymi przez producentów wyrobów medycznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z §11, ust.5 Zarządzenia nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Powyższych zmian proszę dokonać tylko i wyłącznie w danych na Portalu Świadczeniodawcy (bez konieczności przesyłania wniosków papierowych o aneksy do umów na 2016 r.) i potraktować jako przygotowanie do procesu aneksowania umów ZPO na 2017 r. o czym będziemy informować w osobnym komunikacie.

W związku z powyższym prosimy o dokonanie stosownych zmian w danych na Portalu Świadczeniodawcy w nieprzekraczającym terminie do dnia 20.11.2016 roku.

Zwracamy się również z prośbą o sprawdzanie informacji na Państwa koncie w Internetowym Systemie Informacji (serwis ISI) oraz w poczcie elektronicznej (e-mail) ponieważ również tą drogą będziemy się z Państwem komunikować przekazując wszelkie istotne informacje konieczne do prawidłowej realizacji świadczeń.

Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne

MOW NFZ

(12) 29-88-364, 365, 367, 368

Wszystkie aktualności