Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

ZPO - umowy na rok 2020

14-02-2020

Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 t.j.). Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,  Adres: ul. Ciemna 6, 31-053 Kraków zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  1. zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  2. zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie;
  3. zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie;
  4. zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

na obszarze województwa małopolskiego.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w Zarządzeniu nr 131/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: wyroby medyczne, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 131/2019/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 1 października 2019 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w ww. rodzaju świadczeń.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2020 dostępne są na stronie: www.nfz-krakow.pl

Wnioskodawca może złożyć w Małopolskim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń ZPO.

Dokumenty należy składać osobiście przy ul. Batorego 24 w Krakowie lub pocztą na adres korespondencyjny MOW NFZ: 31-056 Kraków, ul. Józefa 21.

Uwaga!
- Podstawą przygotowania wniosku elektronicznego w Aplikacji Ofertowanie jest uzyskanie hasła dostępu do Portalu Świadczeniodawcy.

Załączniki:                                              

Kraków, dnia 14.02.2020 r.

Wydział Do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców
Dział Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne,
MOW NFZ
tel. (012) 29 88 364, 368, 365

Wszystkie aktualności