Dla świadczeniodawcy

Dla Świadczeniodawców

Komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w sprawie podpisywania aneksów do u

12-12-2012

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA w sprawie podpisywania aneksów do umów na rok 2013 i lata następne


Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza w dniach 18-19 grudnia 2012 r. (wtorek-środa) świadczeniodawców w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA do podpisywania aneksów na rok 2013 w siedzibach MOW NFZ: w Krakowie przy ul. Józefa 21 oraz w Delegaturach: w Nowym Sączu, w Nowym Targu i w Tarnowie.

Uprzejmie prosimy o obecność osób posiadających umocowanie do reprezentowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów (umów) z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Osoba/y posiadająca/e prawo do podpisania aneksu ze strony Świadczeniodawcy powinny zgłaszać się w w/w lokalizacjach w godzinach 8.00-16.00 – z zastrzeżeniem, że w Krakowie i Tarnowie zgodnie z załączonymi harmonogramami - co pozwoli na szybki i sprawny przebieg procesu aneksowania. Dla świadczeniodawców, którzy nie zdążą dotrzeć w wyznaczonych godzinach do siedziby MOW NFZ w Krakowie przewidywany jest dyżur pracowników w w/w terminach do godz.18-tej. Delegatury Nowy Sącz i Nowy Targ będą uzgadniały godziny spotkań telefonicznie, indywidualnie z każdym świadczeniodawcą.

W przypadku nie podpisania aneksów w powyższym terminie umowa/y ulegnie/ną rozwiązaniu z dniem 28 lutego 2013 r., zgodnie z §32 ust. 3 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (OWU) stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2008, Nr 81 poz. 484).

Równocześnie z podpisaniem aneksu możliwe będzie dopełnienie na miejscu formalności związanych z uzyskaniem dostępu do systemu eWUŚ (nie dotyczy Świadczeniodawców, którzy już złożyli wnioski zgodnie z wcześniejszym komunikatem w tej sprawie).

UWAGA:
Harmonogramy wydawania aneksów w rodzaju PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA uwzględniają wszystkich świadczeniodawców w w/w rodzaju, natomiast aneksy będą wydawane wyłącznie świadczeniodawcom, których wniosek zostanie zarejestrowany do 14.12.2012 r. w siedzibie MOW NFZ przy ul. Józefa 21 w Krakowie (zgodnie z  komunikatem z dnia 10 grudnia 2012 r.).

Załączniki:
Harmonogram wydawania aneksów POZ w MOW NFZ w Krakowie
Harmonogram wydawania aneksów POZ w Delegaturze MOW NFZ w Tarnowie
Wykaz świadczeniodawców POZ w Delegaturze MOW NFZ w Nowym Targu
Wykaz  świadczeniodawców POZ w Delegaturze MOW NFZ w Nowym Sączu

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
Tel.012-29 88 267, 124

Wszystkie aktualności